Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022
English
a A
trang chủ

Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP (08/11/2022-15:43:00 PM) (MPI) – Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(GRDP).
Xây dựng Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 (26/10/2022-15:42:00 PM) (MPI) - Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, cập nhật Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ đã xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và thay thế Quyết định 681/QĐ-TTg.
Xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát đánh giá đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (26/10/2022-10:30:00 AM) (MPI) – Thực hiện quy định tại điểm d khoản 2 Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát đánh giá đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (thay thế Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Dự thảo đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến.
Xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị (24/10/2022-15:26:00 PM) (MPI) - Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và gửi xin ý kiến các bộ, ngành và địa phương vùng Đông Nam Bộ. Dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Xây dựng Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê (20/10/2022-13:12:00 PM) (MPI) – Để triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Tổng cục Thống kê xây dựng dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê.
Trang Tiếp > Cuối >>

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.