Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 30/01/2015-08:39:00 AM
Giới thiệu chung

Giới thiệu:

Kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là Hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển Kinh tế xã hội đất nước. KTTT luôn được Đảng và Nhà nước khuyến khích phát triển và được khẳng định trong các Nghị quyết đại hội của Đảng: “Kinh tế tập thể cùng với khu vực kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân”.

Với chức năng giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên phạm vi cả nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy Kinh tế tập thể phát triển một cách mạnh mẽ và bền vững. Cục Phát triển Hợp tác xã là đơn vị giúp việc cho Bộ trong lĩnh vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã.

Lịch sử hình thành và phát triển của Cục Phát triển Hợp tác xã

Cục Phát triển Hợp tác xã được thành lập vào ngày 16/09/2004 theo Quyết định số 1064/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở Quyết định số 74/2004 ngày 04/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Hợp tác xã thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Khi mới thành lập, Cục Phát triển Hợp tác xã chỉ có 5 cán bộ gồm 1 đồng chí Vụ trưởng: Nguyễn Minh Tú; 01 đồng chí Vụ phó: Nguyễn Tài Cừ; và 03 chuyên viên. Cho tới nay đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến nay Cục có 14 cán bộ với 01 Vụ trưởng, 02 Vụ phó và các cán bộ chuyên môn. Các cán bộ của Vụ làm việc trên tinh thần đoàn kết với các phương pháp làm việc khoa học, chủ động. Vì thế, cho tới nay Vụ đã đạt nhiều thành tích trong công tác liên tục đạt các danh hiệu là tập thể lao động tiên tiến, lao động xuất sắc.

Chức năng nhiệm vụ của Cục Phát triển Hợp tác xã

(Theo quy định tại quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng ngày 22/12/2017 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan được Chính phủ giao thống nhất quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể và hợp tác xã.

Cục Phát triển Hợp tác xã là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Cục có các nhiệm vụ sau đây:

1. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong từng thời kỳ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Làm đầu mối tổng hợp tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hằng năm và 5 năm.

2. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá tổng kết việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ trì tổng hợp, xây dựng kế hoạch và phân bổ kinh phí hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể từ nguồn ngân sách nhà nước cho các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội và hiệp hội.

Theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể ở các Bộ, ngành, địa phương và đề xuất các giải pháp cần thiết để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Quy định chế độ báo cáo và kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình tổ chức và hoạt động đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc; hướng dẫn xử lý các vi phạm trong việc tổ chức và hoạt động thuộc thẩm quyền của Bộ đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã.

5. Thực hiện hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, hướng dẫn, thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng kết việc thực hiện các chương trình, dự án do các nước, các tổ chức quốc tế hỗ trợ nhằm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

6. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, pháp luật, thực tiễn, kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nước và quốc tế; Nghiên cứu xây dựng mô hình, thí điểm, triển khai, và tổng kết, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến trong kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

7. Chủ trì, hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng, khai thác và sử dụng Cổng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, hợp tác xã; cung cấp thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, cơ chế và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực được giao; Phát hành ấn phẩm thông tin về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên toàn quốc.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, phổ biến, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; kiến nghị giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

9. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương, các tổ chức đoàn thể trong việc nghiên cứu, tổng kết việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phạm vi cả nước.

10. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Nguồn: Vụ Hợp tác xã

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.