Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 24/12/2012-09:49:00 AM
Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012
1. Quý IV và cả năm 2012 (Báo cáo số 10748/BC-BKHĐT ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP): quý I tăng 4,64%, quý II tăng 4,8%, quý III tăng 5,05% và ước quý IV tăng 5,44%. GDP cả năm ước tăng khoảng 5,03% (theo giá cố định 2010 tăng 5,25%), thấp hơn kế hoạch đề ra là 6-6,5% nhưng đây là mức tăng hợp lý trong điều kiện phải tập trung mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,72%; công nghiệp và xây dựng tăng 4,52%; dịch vụ tăng 6,42%.

-Giá cả và lạm phát: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 6,81% so với tháng 12/2011, thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng giá tiêu dùng của các năm trước. Bình quân năm 2012, chỉ số giá tiêu dùng tăng 9,21% so với năm trước.

-Thu chi ngân sách nhà nước: Tổng thu NSNN tính đến 15/12/2012 ước đạt gần 658,65 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán (cùng kỳ năm 2011 đạt 108,5%), ước cả năm đạt 741,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,14% so với dự toán, tăng 5,3% so với năm 2011. Tổng chi NSNN tính đến 15/12/2012 ước đạt trên 821,18 nghìn tỷ đồng, bằng 90,9% dự toán (cùng kỳ đạt 97,7%); ước cả năm 2012 đạt 904,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,11% so với dự toán, tăng 14,6% so với năm 2011. Bội chi NSNN bằng 4,8% GDP.

-Xuất, nhập khẩu: Tính chung cả năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 114,6 tỷ USD, tăng 18,3% so với năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 114,35 tỷ USD, tăng 7,1% so với năm trước. Xuất siêu 284 triệu USD, bằng 0,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, tăng trưởng xuất khẩu năm qua chủ yếu dựa vào tăng trưởng của khu vực FDI: Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 tăng trên 17,72 tỷ USD, trong đó khu vực FDI (không tính dầu thô) tăng trên 16 tỷ USD, chiếm gần 90,4%.

-Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2012 ước thực hiện đạt 870 nghìn tỷ đồng, bằng 29,5% GDP, (năm 2011 là 34,6%); trong đó: vốn đầu tư từ NSNN là 187,5 nghìn tỷ đồng, vốn trái phiếu chính phủ là 45 nghìn tỷ đồng, vốn tín dụng đầu tư của nhà nước là 50 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước là 75 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư của dân cư và tư nhân là 310 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 183 nghìn tỷ đồng.

2. Quý III và 9 tháng năm 2012 (Báo cáo số 7499/BC-BKHĐT ngày 27/9/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

-Tổng sản phẩm trong nước (GDP): Tốc độ tăng GDP 9 tháng năm 2012 ước đạt 4,73%; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 2,48%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 4,36%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 5,97%.

- Giá cả và lạm phát: CPI tháng 9 tăng 5,13%so với tháng 12/2011 và tăng 6,48% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng CPI của các năm trước. Bình quân 9 tháng đầu năm, CPI tăng 9,96% so với cùng kỳ năm 2011.

- Thu chi ngân sách nhà nước: Lũy kế đến cuối tháng 9/2012, tổng thu NSNN ước đạt 468,55 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán; tổng chi NSNN ước đạt 606,35 nghìn tỷ đồng, bằng 67,1% dự toán

- Xuất, nhập khẩu: Tính chung 9 tháng năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 83,79 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 83,76 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Xuất siêu 9 tháng đầu năm khoảng 34 triệu USD, bằng 0,04% tổng kim ngạch xuất khẩu.

- Đầu tư phát triển từ NSNN lũy kế từ đầu năm đến 15/9/2012 ước đạt 118,49 nghìn tỷ đồng, bằng 65,8% kế hoạch năm. Lũy kế 9 tháng đầu năm, vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt 28,5 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 63,3% kế hoạch; vốn tín dụng cho vay đầu tư trung và dài hạn của Nhà nước ước đạt 17,9 nghìn tỷ đồng, bằng 84,2% kế hoạch năm; vốn đầu t­­ư trực tiếp nư­­ớc ngoài thực hiện ước đạt 8,1 tỷ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2011; vốn ODA giải ngân ước đạt 2.880 triệu USD, bằng 94,7% kế hoạch; trong đó, vốn vay ước đạt 2.700 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại ước đạt 180 triệu USD.

3. Quý II và 6 tháng năm 2012 (Báo cáo số 4795/BC-BKHĐT ngày 03/7/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP): Tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm 2012 ước đạt 4,38% (Quý I tăng 4%; Quý II tăng khoảng 4,66%); trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,81%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,81%; dịch vụ tăng 5,57%.

- Giá cả và lạm phát: So với tháng trước, chỉ số giá tháng 1 tăng 1%, tháng 2 tăng 1,37%, tháng 3 tăng 0,16%, tháng 4 tăng 0,05%, tháng 5 tăng 0,18%, tháng 6 giảm (-) 0,26%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 2,52% so với tháng 12/2011 và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu chi ngân sách nhà nước: Trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng thu NSNN ước đạt trên 346,1 nghìn tỷ đồng, bằng 46,7% dự toán; tổng chi NSNN ước đạt khoảng 413,9 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán.

- Xuất, nhập khẩu: Trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 53,1 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt trên 53,8 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu 6 tháng đầu năm ước khoảng 685 triệu USD, bằng 1,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ nhiều năm qua.

- Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 6 tháng đạt khoảng 431,7 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 34,5% GDP, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước (tính theo giá thực tế). Vốn đầu tư phát triển từ NSNN ước đạt trên 81,3nghìn tỷ đồng, bằng 45,2% kế hoạch năm; vốn tín dụng trong nước cho vay đầu tư của Nhà nước ước đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm; vốn ODA giải ngân ước đạt 1.750 triệu USD, bằng 73% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu t­­ư trực tiếp nư­­ớc ngoài thực hiện ước đạt 5,4 tỷ USD, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2011.

4.Ba tháng đầu năm 2012 (Báo cáo số 2122/BC-BKHĐT ngày 30/3/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP): Tốc độ tăng trưởng GDP quý I/2012 ước đạt 4%; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,94% (công nghiệp tăng 4%; xây dựng giảm khoảng 3,8%); dịch vụ tăng 5,31%.

- Giá cả, lạm phát: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2012 chỉ tăng 0,16%. So với tháng 12/2011, CPI tháng 3/2012 tăng khoảng 2,55%, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2011 tăng 6,12%; năm 2010: 4,12%).

- Xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu những tháng đầu năm 2012 tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao (ngoại trừ tháng 01/2012 là tháng có Tết Nguyên đán kéo dài): ước quý I/2012 đạt trên 24,5 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu quý I/2012 ước khoảng 24,8 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu quý I/2012 là 251 triệu USD, bằng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu, là mức thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm gần đây (cùng kỳ năm 2011, nhập siêu 3 tỷ USD).

- Thu chi ngân sách: Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/3/2012, tổng thu NSNN ước đạt trên 136,9 nghìn tỷ đồng, bằng 18,5% dự toán năm; tổng chi NSNN ước đạt trên 164,8 nghìn tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán năm.

- Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I/2012 ước đạt 197,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2011 (cùng kỳ tăng 14,7%). Trong đó: vốn đầu tư phát triển từ NSNN (lũy kế từ đầu năm đến 15/03/2012) ước đạt xấp xỉ 31,4 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% kế hoạch năm; vốn tín dụng trong nước cho vay đầu tư của Nhà nước ước đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch năm; vốn đầu t­­ư trực tiếp nư­­ớc ngoài thực hiện đạt 2,52 tỷ USD, bằng xấp xỉ cùng kỳ năm 2011; vốn ODA giải ngân ước đạt 290 triệu USD, bằng 97,3% so với cùng kỳ năm trước.


Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3836
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.