Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 21/12/2017-16:40:00 PM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Quyết định số 1865/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2017 của Bộ tr­­­­­ưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư­­­­­.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

a) Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội:

- Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn, xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm;

- Tổng hợp, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định kỳ hằng tháng, quý, năm, giữa kỳ và 5 năm;

- Tổng hợp chung các cân đối vĩ mô chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, bao gồm: Cân đối tích lũy và tiêu dùng; cân đối về tài chính, tiền tệ; vay và trả nợ nước ngoài; ngân sách nhà nước; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội;

- Dự thảo các văn kiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sau khi được Quốc hội thông qua và các văn kiện khác theo yêu cầu của Bộ trưởng;

- Nghiên cứu, tổng hợp các chủ trương, cơ chế, chính sách, các biện pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Về kế hoạch đầu tư công:

- Tổng hợp kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

- Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước;

- Tổng hợp vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực;

- Tổng hợp các khoản chi từ dự phòng ngân sách trung ương, chi ứng trước cho các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

- Tham gia ý kiến về phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương, trong đó bao gồm cả việc phân bổ cho các dự án đầu tư quan trọng (nếu có).

c) Về công tác Quốc hội và cử tri:

- Tổng hợp, theo dõi nội dung kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Tổng hợp trình Bộ trưởng nội dung trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết, trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Chuẩn bị nội dung, phục vụ Bộ trưởng tiếp xúc cử tri.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngành Quản lý nhà nước phần đầu tư cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

4. Quản lý đội ngũ công chức, tài sản của Vụ theo quy định của pháp luật và của Bộ.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng; Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân có các phòng chức năng sau:

1. Phòng Tổng hợp.

2. Phòng Kinh tế ngành và các vấn đề xã hội.

3. Phòng Cân đối và dự báo.

4. Phòng Công tác Quốc hội và thống kê kế hoạch.

Vụ trưởng quy định cụ thể nhiệm vụ, biên chế cho từng phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và biên chế do Bộ trưởng giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1865(THKTQD).pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 26003
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.