Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 21/12/2017-16:50:00 PM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế địa phư­ơng và lãnh thổ
Quyết định số 1859/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vùng lãnh thổ.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân và các đơn vị thuộc Bộ, tổng hợp xây dựng kế hoạch trung hạn 5 năm và hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công của các địa phương và vùng lãnh thổ.

Phối hợp với Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và vùng lãnh thổ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của địa phương.

2. Theo dõi toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các địa phương và vùng lãnh thổ. Làm đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổng hợp, giao kế hoạch và thực hiện kế hoạch của các địa phương và vùng lãnh thổ. Chủ trì chuẩn bị các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công của các địa phương và vùng lãnh thổ; kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển các tỉnh, thành phố, vùng lãnh thổ; làm đầu mối tại các Cơ quan của Đảng và Chính phủ về phát triển vùng lãnh thổ theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

3. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách để hỗ trợ, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vùng lãnh thổ.

4. Phối hợp với Viện Chiến lư­­ợc phát triển, Vụ Quản lý quy hoạch và các đơn vị liên quan trong Bộ tham gia ý kiến, xây dựng, thẩm định chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng lãnh thổ.

5. Phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông, Vụ Tổ chức cán bộ trong việc xét thi đua, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành kế hoạch ở các địa phương.

6. Tham gia với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các chương trình, dự án đầu tư do địa phương quản lý theo sự phân công của Bộ.

Phối hợp với các đơn vị liên quan có ý kiến về việc cấp giấy Chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ Kinh tế đối ngoại xây dựng chiến lược, quy hoạch thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của các địa phương và vùng lãnh thổ. Phối hợp với Vụ Kinh tế đối ngoại thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối ứng các dự án ODA. Chủ trì, phối hợp Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Vụ Kinh tế đối ngoại bố trí kế hoạch vốn đối ứng các dự án ODA của các địa phương.

7. Làm đầu mối tổng hợp các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; kế hoạch của Uỷ ban Dân tộc.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Kinh tế địa ph­ương và lãnh thổ có Vụ tr­ưởng, một số Phó Vụ trưởng. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Vụ Kinh tế địa ph­ương và lãnh thổ có các phòng chức năng sau:

1. Phòng Tổng hợp;

2. Phòng Quy hoạch và liên kết vùng;

3. Phòng Kinh tế - xã hội địa phương;

4. Phòng Chính sách đầu tư địa phương;

5. Phòng Quản lý chương trình, dự án.

Vụ tr­ưởng quy định cụ thể các nhiệm vụ, biên chế cho từng phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và biên chế do Bộ trư­ởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1859(KT-DP).pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 21191
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.