Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 21/12/2017-16:54:00 PM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính, tiền tệ
Quyết định số 1862/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tài chính, tiền tệ là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ và lạm phát.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xác định phương hướng nhiệm vụ kế hoạch của lĩnh vực tài chính, tiền tệ và lạm phát gắn với phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ kế hoạch.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổng hợp các cân đối về tài chính, tiền tệ: cân đối tài chính, tiền tệ, ngân sách nhà nước, tín dụng; kế hoạch tăng trưởng tín dụng đầu tư, tín dụng chính sách của Nhà nước hàng năm và trong trung hạn. Là đơn vị đầu mối thường trực về cơ chế phối hợp trong quản lý điều hành kinh tế vĩ mô.

3. Làm đầu mối phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và kế hoạch ngân sách hằng năm; trong quản lý nợ công, chương trình quản lý nợ trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ chi tiết hàng năm của Chính phủ; tham gia nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách về thuế, phí, lệ phí.

4. Làm đầu mối phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, cán cân thanh toán quốc tế, tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn đầu tư vào các tổ chức tín dụng khác.

5. Làm đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý các chương trình, mục tiêu quốc gia: Tổng hợp, đề xuất cơ chế chính sách quản lý, điều hành chung; tổng hợp, đề xuất kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 05 năm, hằng năm; tổng hợp và giao kế hoạch thực hiện các chương trình (mục tiêu, nhiệm vụ vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) giai đoạn 05 năm, hằng năm.

6. Phối hợp với Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân phân bổ vốn đầu tư phát công. Phối hợp với Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường tổng hợp nhiệm vụ và kinh phí điều tra cơ bản.

7. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, lạm phát, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách của Nhà nước, lĩnh vực tài chính vi mô; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, lạm phát và tài chính doanh nghiệp để các Bộ, ngành trình ban hành theo thẩm quyền.

8. Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, tiền tệ, lạm phát, báo cáo tình hình: tháng, quý và hằng năm, đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch.

9. Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch của: Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các tổ chức tài chính, tín dụng.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Tài chính, tiền tệ có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng; Vụ Tài chính, tiền tệ làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, tiền tệ và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1862(TCTT).pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 17451
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.