Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 22/12/2017-17:09:00 PM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị
Quyết định số 1856/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển lĩnh vực kết cấu hạ tầng và đô thị (bao gồm: lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, công nghệ thông tin, truyền thông và xây dựng, đô thị).

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ tổng hợp, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, quy hoạch vùng, lãnh thổ.

2. Chủ trì tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm về phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị bao gồm các ngành: giao thông, quản lý nhà nước, cấp nước thoát nước và xử lý nước thải, công nghệ thông tin, truyền thông thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách; nghiên cứu, tổng hợp ngành xây dựng, các ngành dịch vụ: vận tải, bưu chính viễn thông, công cộng đô thị theo sự phân công của Bộ.

3. Làm đầu mối quản lý các chương trình, dự án, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách.

4. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực kết cấu hạ tầng và đô thị; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm; trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật; làm đầu mối tham gia ý kiến về các cơ chế, chính sách và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành và lĩnh vực thuộc Vụ được phân công phụ trách để các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền.

5. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án (kể cả dự án ODA), báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch hằng tháng, quý, năm của các Bộ, Tập đoàn kinh tế và các ngành, lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư và xử lý những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.

6. Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các dự án, đề án thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách để các bộ, ngành, địa phương quyết định theo thẩm quyền gồm: thẩm định các dự án đầu tư (cả vốn trong nước và vốn ngoài nước), đề xuất dự án và BCNCKT các dự án PPP và quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị; tham gia thẩm định quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị. Thực hiện việc giám sát đầu tư các dự án thuộc ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách.

7. Dự báo, thu thập và hệ thống hoá các thông tin về kinh tế phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ xử lý và cung cấp thông tin về lĩnh vực kết cấu hạ tầng và đô thị

8. Chủ trì tổng hợp, theo dõi, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm của: Bộ Xây dựng , Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải. Chủ trì thẩm định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của Tập đoàn kinh tế nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên ngành Vụ phụ trách.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng; Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1856.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 17081
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.