Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 23/12/2017-08:58:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý các khu kinh tế
Quyết định số 1889/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Quản lý các khu kinh tế là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khu kinh tế (bao gồm khu công nghiệp, khu chế xuất và các loại hình khu kinh tế tương tự khác trừ khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao); đầu mối giúp Bộ trưởng nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, pháp luật và theo dõi các vấn đề phát sinh liên quan đến xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tham gia xây dựng và đầu mối tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển các khu kinh tế trong cả nước để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ trì kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển khu kinh tế; làm đầu mối góp ý kiến đối với quy hoạch xây dựng khu kinh tế.

2. Làm đầu mối nghiên cứu, đề xuất mô hình khu kinh tế, cơ chế, chính sách phát triển và hợp tác quốc tế liên quan đến khu kinh tế; xây dựng hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về khu kinh tế; tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách có liên quan theo phân công của Bộ.

3. Tham gia xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài vào khu kinh tế phù hợp với quy hoạch; tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế; tham gia với các đơn vị trong Bộ trong việc tổng hợp, đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

4. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia thực hiện công tác thẩm định liên quan đến khu kinh tế, bao gồm các nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì thẩm định các đề án điều chỉnh, bổ sung các khu kinh tế vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu kinh tế của cả nước, các đề án thành lập, điều chỉnh khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì tổ chức thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư, gồm:

- Dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế ven biển;

- Dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Dự án có mục tiêu sản xuất trong khu kinh tế ven biển.

c) Chủ trì việc tham gia ý kiến thẩm định, góp ý kiến đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất; các dự án có mục tiêu sản xuất hoặc đa mục tiêu trong khu kinh tế ven biển không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

d) Chủ trì lập Báo cáo thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn ngân sách trung ương các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương theo chương trình mục tiêu hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

e) Chủ trì hoặc phối hợp tham gia thẩm định, góp ý kiến các dự án đầu tư khác do Bộ trưởng giao.

5. Làm đầu mối phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giải quyết các vấn đề phát sinh, đánh giá về kết quả thành lập, hoạt động của các doanh nghiệp, dự án đầu tư, việc thực hiện thủ tục đầu tư vào khu kinh tế, kết quả hoạt động của các khu kinh tế đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Làm đầu mối theo dõi, đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước của các Ban quản lý khu kinh tế đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Làm đầu mối tổng hợp chung kế hoạch của khu kinh tế; xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình hỗ trợ ngân sách trung ương cho hạ tầng khu kinh tế từng thời kỳ theo pháp luật đầu tư công.

7. Chủ trì xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin về khu kinh tế trong cả nước.

8. Làm đầu mối tham mưu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Quản lý các khu kinh tế có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng. Vụ làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1889_Vu_QLKKT.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 19086
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.