Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 23/12/2017-09:19:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Lao động, văn hóa, xã hội
Quyết định số 1899/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Lao động, văn hoá, xã hội là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tưphát triển các ngành, lĩnh vực: lao động, thông tin, văn hoá, thể thao, y tế, xã hội.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực: Lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, phát triển thanh niên và các vấn đề xã hội khác; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và dân số; tôn giáo; văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ tổng hợp, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, quy hoạch vùng, lãnh thổ.

2. Chủ trì tổng hợpkế hoạch 5 năm, hằng năm về lao động, việc làm, giảm nghèo, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, chính sách người có công, bảo vệ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới, phát triển thanh niên, gia đình, phát triển dịch vụ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội; bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và dân số; tôn giáo, văn hoá, nghệ thuật, thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tấn, thể dục thể thao.

3. Tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư công khác thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách; Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng danh mục các chương trình, dự án ưu tiên thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vốn ODA, vốn vay ưu đãi; danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, các dự án khác theo sự phân công.

4. Chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách; tham gia thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác theo quy định; theo dõi, quản lý các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực Vụ được phân công phụ trách.

5. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật cụ thể khi được Bộ giao. Tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách để các Bộ trình các cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền.

6. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án (kể cả dự án ODA), báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý và hàng năm của các ngành và lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách. Đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.

7. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia với các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: thẩm định đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách. Thực hiện việc giám sát đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực do Vụ phụ trách.

8. Làm đầu mối tham gia quản lý nhà nước về dịch vụ trong các ngành, lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách (trừ lĩnh vực vui chơi có thưởng - casino).

9. Nghiên cứu dự báo, thu thập và hệ thống hoá các thông tin về kinh tế - xã hội,phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ xử lý và cung cấp thông tin về các lĩnh vực Vụ được giao.

10. Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch 5 năm, hằng năm của: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế; Đài Tiếng nói Việt Nam,Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các Hội thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trư­ởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Lao động, văn hoá, xã hội có Vụ tr­ưởng và một số Phó Vụ trưởng. Vụ làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Lao động, văn hoá, xã hội và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1899.QD.BKHDT.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 12187
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.