Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 21/12/2017-09:24:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý quy hoạch
Quyết định số 1873/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Quản lý quy hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch thuộc phạm vi quản lý của Bộ

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác quy hoạch để Bộ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành hoặc Bộ phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quy hoạch thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm về công tác quy hoạch khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch hoặc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực lập, điều chỉnh quy hoạch khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức thẩm định quy hoạch hoặc thực hiện nhiệm vụ thường trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ.

6. Làm đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức công bố, công khai các quy hoạch khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ.

7. Hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động quy hoạch thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

8. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trình Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản tham gia ý kiến đối với các quy hoạch do các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập, điều chỉnh khi khi được yêu cầu.

9. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, kiến nghị giải pháp thực hiện các hoạt động quy hoạch khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ.

10. Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, hệ thống thông tin quy hoạch quốc gia; quản lý và cung cấp thông tin về quy hoạch theo quy định của pháp luật khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Quản lý quy hoạch có Vụ tr­ưởng, một số Phó Vụ trưởng. Vụ làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1873(QLQH).pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 13133
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.