Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023
English
a A
Ngày 10/09/2018-09:13:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 40/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Viện Chiến lược phát triển là tổ chức sự nghiệp khoa học thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng nghiên cứu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, quy hoạch cấp quốc gia, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và thực hiện hoạt động tư vấn về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định của pháp luật.

2. Viện Chiến lược phát triển có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở chính tại thành phố Hà Nội; kinh phí hoạt động được ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu các đề án, dự án về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, quy hoạch tổng thể quốc gia, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trong từng thời kỳ.

2. Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

3. Phân tích, tổng hợp và đánh giá triển vọng phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường và các yếu tố quốc tế phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

4. Phản biện các đề án về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo phân công của cấp có thẩm quyền.

5. Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công:

a) Triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và những nghiên cứu khoa học khác theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện hoạt động tư vấn về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

c) Đào tạo tiến sỹ theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Tổng hợp;

2. Ban Chiến lược phát triển các ngành sản xuất;

3. Ban Chiến lược phát triển các ngành dịch vụ;

4. Ban Chiến lược phát triển nhân lực và xã hội;

5. Ban Chiến lược phát triển vùng;

6. Ban Chiến lược phát triển hạ tầng và đô thị;

7. Văn phòng;

8. Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam.

Điều 4. Lãnh đạo

1. Viện Chiến lược phát triển có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

2. Viện trưởng và các Phó Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Viện trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện. Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Hiệu lưc và trách nhiêm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Quyết định này thay thế Quyết định số 110/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các Bộ trưởng, Thứ trưởng cơ quan ngang bộ, Thứ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


File đính kèm:
QD40.2018_VCLPT.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 14247
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.