Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 25/03/2021-10:40:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Theo Quyết định số 1887/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 263/QĐ-BKHĐT ngày 25/3/2021 về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Tạp chí Kinh tế và Dự báo là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; là cơ quan ngôn luận của Bộ về lý luận, phương pháp luận và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê theo quy định của Luật Báo chí, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ trưởng.

2. Tạp chí Kinh tế và Dự báo là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, được Nhà nước cấp ngân sách để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao; có con dấu và tài khoản riêng, được hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Phục vụ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kế hoạch, đầu tư và thống kê cho các ngành, địa phương và cơ sở.

3. Giới thiệu kết quả nghiên cứu lý luận, phương pháp luận, kinh nghiệm trong và ngoài nước về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê.

4. Tổ chức các diễn đàn tập hợp ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê.

5. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công bố các kết quả nghiên cứu dự báo kinh tế - xã hội, các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê.

6. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sự kiện để phục vụ công tác tuyên truyền và tham mưu, hoạch định chính sách quản lý nhà nước.

7. Xuất bản và phát hành Tạp chí Kinh tế và Dự báo, đặc san, các ấn phẩm hướng dẫn nghiệp vụ và tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê.

8. Xây dựng và phát triển tạp chí điện tử Kinh tế và Dự báo.

9. Thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tạp chí Kinh tế và Dự báo theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tạp chí và tài chính, tài sản, kinh phí theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ và các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Trị sự - Tổng hợp;

2. Phòng Biên tập.

Biên chế của Tạp chí Kinh tế và Dự báo do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo

1. Tạp chí Kinh tế và Dự báo có Tổng Biên tập và một số Phó Tổng Biên tập.

2. Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Tạp chí Kinh tế và Dự báo;xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Tạp chí phù hợp với pháp luật hiện hành.

4. Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

5. Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng
Đã ký
Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1887.QD.BKHDT.pdf
Quyetdinh263.BKHĐT.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 11928
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.