Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 17/07/2018-00:22:00 AM
Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) – Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được quán triệt, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đến từng cá nhân thuộc Bộ. Các đơn vị trong Bộ đã tích cực nghiên cứu rà soát để xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị. Triển khai, tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung trong chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ về PCTN tới các đơn vị thuộc Bộ. Đưa các nội dung liên quan tới PCTN vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các buổi họp đơn vị.

Bộ đã xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động PCTN năm 2018 của Bộ. Đồng thời các đơn vị được phân cấp quản lý cũng đã chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2018 của đơn vị mình.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ đã triển khai các biện pháp cụ thể như thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn cũng như thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng được thực hiện theo quy định, phù hợp với nội dung quy hoạch cán bộ và đặc điểm tình hình hoạt động của từng đơn vị. Đồng thời thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập.

Công khai các Chương trình công tác của Bộ, các số liệu liên quan đến đầu tư, thống kê, doanh nghiệp và các văn bản liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, trang Thông tin điện tử của Thanh tra Bộ và các trang thông tin khác thuộc Bộ.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai chỉ đạo, điều hành qua mạng như ứng dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý điều hành của Bộ. Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai đấu thầu qua mạng theo chủ trương của Chính phủ trên Hệ thống đấu thầu điện tử nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, hạn chế tham nhũng trong đấu thầu.

Bên cạnh đó, Bộ đã triển khai xây dựng Đề án đổi mới hiện đại hóa công tác quản lý thông tin, dữ liệu đầu tư công. Tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis) vào công tác quản lý NSNN của Bộ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch giao vốn đầu tư công, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (theo Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017, Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017).

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Bộ tiến hành 01 cuộc thanh tra hành chính; Thành lập 04 đoàn và thực hiện các cuộc thanh tra; Hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành 07 Kết luận thanh tra. Qua thanh tra, đã kiến nghị xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền gần 260 tỷ đồng.

Về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tổng số đơn thư nhận được 59 đơn (12 đơn khiếu nại; 19 đơn tố cáo; 28 đơn phản ánh, kiến nghị), trong đó không có đơn nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Các đơn đã được xử lý kịp thời, chuyển đến cơ quan đúng thẩm quyền giải quyết. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào liên quan đến tham nhũng.

Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về PCTN nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, đơn vị báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác góp phần tích cực vào công tác PCTN, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức về PCTN đã được nâng cao, không xảy ra trường hợp cán bộ vi phạm quy chế. Các giải pháp PCTN được thực thi một cách cụ thể hơn nhằm từng bước tạo ra sử chuyển biến trong công tác PCTN của Bộ./.

Đức Trung
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2616
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.