Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 20/09/2018-18:03:00 PM
Đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch
(MPI) – Trong khuôn khổ nội dung chương trình làm việc của Phiên họp lần thứ 27, ngày 19/9/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Trình bày Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, việc ban hành Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy hoạch nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch dựa trên các quan điểm: Thứ nhất, tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, bãi bỏ các quy hoạch về phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ, các quy hoạch này đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Thứ ba, đảm bảo thống nhất với các nguyên tắc sửa đổi luật đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch, số 28/2018/QH14. Thứ tư, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước của các ngành, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Dự thảo Luật có 32 điều, trong đó có 31 điều quy định việc sửa đổi các luật và 01 điều về quy định hiệu lực thi hành luật. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung liên quan đến cấp, loại quy hoạch, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch, nội dung quy hoạch và các nội dung kỹ thuật đơn giản khác, cụ thể: Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 luật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Giao thông đường bộ; Luật Đường sắt; Luật Giao thông đường thủy nội địa và Bộ luật Hàng hải. Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Đất đai; Luật Tài nguyên nước; Luật Khoáng sản; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Khí tượng thủy văn, Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đa dạng sinh học.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Đê điều và Luật Thủy lợi. Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Đo lường; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Năng lượng nguyên tử và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Báo chí; Luật Xuất bản và Luật An toàn thông tin mạng. Sửa đổi, bổ sung một số điều của 02 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch liên quan đến quy hoạch được sửa đổi gồm Luật Điện ảnh; Luật Quảng cáo. Sửa đổi, bổ sung một số điều 01 luật thuộc lĩnh vực quốc phòng liên quan đến quy hoạch là Luật Giáo dục quốc phòng an ninh.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực y tế, công thương, lao động, thương binh và xã hội, tài chính và tư pháp có: 02 luật thuộc lĩnh vực y tế (Luật Bảo hiểm y tế và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm); 02 luật thuộc lĩnh vực công thương (Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật Dầu khí); 02 luật thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội (Bộ luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội); 04 luật thuộc lĩnh vực tài chính (Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Hải quan và Luật Chứng khoán); 01 luật thuộc lĩnh vực tư pháp (Luật Giám định tư pháp).

Dự án Luật đã rà soát các quy định pháp luật hiện hành có nội dung quy định về quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ, đồng thời đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung để loại bỏ các quy hoạch sản phẩm này nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch (ví dụ quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển, quy hoạch cơ sở phá dỡ tàu biển, quy hoạch về an toàn thông tin mạng...). Việc quản lý nhà nước về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể sẽ được thực hiện thông qua việc ban hành và áp dụng các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, phù hợp với cơ chế kinh tế thì trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Việc loại bỏ các quy hoạch sản phẩm này sẽ góp phần xóa bỏ cơ chế xin-cho, loại bỏ những giấy phép không phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, qua đó tạo bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo công khai, minh bạch, thông thoáng và hiệu quả.

Theo Báo cáo thẩm tra sơ bộ Dự án Luật của Ủy ban Kinh tế, Thường trực Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến quy hoạch nhằm mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch và đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan, bảo đảm các quy định về quy hoạch có hiệu lực thi hành cùng với Luật Quy hoạch từ ngày 01/01/2019.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định tại các luật có liên quan đến quy hoạch cần thực hiện theo các nguyên tắc: Lấy quy định của Luật Quy hoạch làm gốc, các luật khác có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với Luật Quy hoạch. Các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia phải bảo đảm thực hiện theo Luật Quy hoạch và các luật chuyên ngành không quy định lại, quy định trái nội dung đã được quy định tại Luật Quy hoạch. Đồng thời, bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ.

Đối với các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh cần quy định cụ thể về phạm vi, nội dung cũng như thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch, trong đó cần bảo đảm tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch, Hội đồng thẩm định quy hoạch và cơ quan phê duyệt quy hoạch.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng hồ sơ dự án Luật đã tuân thủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ bản đáp ứng điều kiện trình Quốc hội. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, việc Chính phủ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, trình Quốc hội nội dung sửa đổi, bổ sung để xem xét theo trình tự, thủ tục rút gọn là phù hợp.

Tuy nhiên, với việc dùng một luật sửa đổi, bổ sung 37 luật hiện hành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau là khó khăn, thách thức rất lớn, đặc biệt trong việc rà soát, đối chiếu để vừa phải bảo đảm tính thống nhất trong mỗi luật, tính thống nhất giữa các văn bản trong hệ thống pháp luật và bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực tiễn.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là Dự án Luật khó, đồng thời nhấn mạnh về sự cần thiết phải ban hành Luật này nhằm tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch và góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh. Đồng thời, đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm không để sót các quy định liên quan cần sửa đổi, bổ sung, cũng như không mở rộng ra ngoài phạm vi quy định, tuân thủ quan điểm xây dựng Luật để tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2103
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.