Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 20/08/2018-09:45:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre

1. Nội dung kiến nghị (số 1, mục II theo văn bản số 173/ĐĐBQH-VP)

Kiến nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan về thời gian công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm của doanh nghiệp theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ và thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ cho phù hợp, đồng bộ trong thực tiễn, nhằm tránh chồng chéo và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

Trả lời:

Trong thực tế triển khai 02 Nghị định trên, nội dung về kế hoạch sản xuất tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và nội dung giám sát tài chính tại 87/2015/NĐ-CP là 02 nội dung khác nhau. Trong quá trình triển khai xây dựng 02 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và 87/2015/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã có trao đổi để thống nhất mốc thời gian báo cáo của 02 nội dung này. Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được ý kiến phản ánh về nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo khi thực hiện. Do vậy, trên cơ sở ý kiến của Bến Tre, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp thu ý kiến để rà soát và hướng dẫn sửa đổi phù hợp.

2. Nội dung kiến nghị (số 2, mục II the văn bản số 173/ĐĐBQH-VP )

Kiến nghị Chính phủ xem xét, giao cho địa phương quản lý và sử dụng số tiền thu còn lại từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, sau khi đã thanh toán chi phí chuyển đổi và chi phí giải quyết chính sách lao động dôi dư theo chế độ nhà nước quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển và thành lập Quỹ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre.

Trả lời:

Điểm a Mục 1 Điều 18 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg quy định: “Số tiền thu từ chuyển đổi, đơn vị được sử dụng để thanh toán chi phí chuyển đổi và chi phí giải quyết chính sách lao động dôi dư theo chế độ nhà nước quy định như đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần và quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Phần còn lại (bao gồm cả chênh lệch giá bán cổ phần) sau khi trừ các khoản chi nêu trên được nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại công ty mẹ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hoặc Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (đối với đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)”. Do vậy, số tiền thu còn lại từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, sau khi đã thanh toán chi phí chuyển đổi và chi phí giải quyết chính sách lao động dôi dư theo chế độ nhà nước được thực hiện theo đúng quy định trên.

3. Nội dung kiến nghị (số 5, mục II theo văn bản số 173/ĐĐBQH-VP)

Chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg, trong đó quy định rõ trường hợp đặc thù thực hiện thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, để đảm bảo thực hiện thống nhất.

Trả lời:

Khoản 1 Điều 4 Quyết định 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần quy định:

“Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân cấp tỉnh có trách nhiệm: rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện quy định tại Điều 2, Điều 3 Quyết định này để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 - 2020 trong quý IV năm 2017; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với những trường hợp đặc thù thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ”.

Do vậy, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của địa phương, đặc thù chức năng nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập, UBND cấp tỉnh cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định với trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Ngày 06/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 2206/BKHĐT-PTDN đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình sản xuất, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tiêu chí danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Ngày 06/7/2018, UBND tỉnh Bến Tre đã có công văn số 3139/UBND-KT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung này, tuy nhiên, không nêu rõ, cụ thể các trường hợp đặc thù chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước cần nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ tại doanh nghiệp sau cổ phần./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1590
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.