Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 24/11/2018-11:29:00 AM
Quy chế hoạt động của Hội đồng Quy hoạch quốc gia
(MPI) – Ngày 23/11/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết định số 448/QĐ-HĐQHQG về quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia.
Ảnh minh họa: MPI

Quy chế quy định về hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia; quy định quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên của Hội đồng và cơ quan Thường trực của Hội đồng trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/9/2018.

Hội đồng Quy hoạch quốc gia được thành lập tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng gồm các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng. Hội đồng được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật quy hoạch liên quan đến Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chỉ đạo quá trình tổ chức lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Theo Quyết định số 448/QĐ-HĐQHQG, Hội đồng Quy hoạch quốc gia hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

Hội đồng quyết định theo ý kiến biểu quyết của đa số thành viên có mặt biểu quyết tại phiên họp. Thành viên của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết luận do Hội đồng quyết định; ý kiến bảo lưu được ghi vào Biên bản phiên họp.

Trong trường hợp thành viên Hội đồng được điều động sang công tác tại cơ quan, đơn vị khác hoặc được nghỉ hưu theo chế độ, Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ cử người thay thế, gửi văn bản đến Cơ quan thường trực của Hội đồng để báo cáo Chủ tịch Hội đồng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thay thế thành viên Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình công tác để giải quyết công việc theo nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng giao.

Theo Quyết định, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền quyết định ban hành kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025; quyết định giao nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ có đại diện là Thành viên Hội đồng, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện nội dung các hợp phần quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công, triệu tập và chủ trì các phiên họp Hội đồng, báo cáo trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan thẩm tra của Quốc hội các nội dung công việc khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một trong các Cơ quan thường trực của Hội đồng, có quyền sử dụng bộ máy và công chức của Bộ để triển khai các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng giao hoặc được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng; được đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương có liên quan cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý để phục vụ việc lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc Thành viên Hội đồng là đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có liên quan triển khai xây dựng các hợp phần quy hoạch trong Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng giao./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1437
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.