Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 05/01/2019-16:57:00 PM
Xây dựng Chiến lược 10 năm 2021-2030 với chất lượng cao và hiệu quả

(MPI) – Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 487/TB-VPCP ngày 29/12/2018, đề cương chi tiết Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 phải có cơ cấu hợp lý, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và những vấn đề cốt lõi của Chiến lược. Đồng thời, phải thể hiện được ý chí dân tộc, có quyết tâm cao để làm cơ sở cho các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp với tinh thần vươn lên trong bối cảnh mới và yêu cầu mới.

Theo Thông báo, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí với dự kiến kế hoạch triển khai tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030. Đồng thời lưu ý đến hai mốc thời gian quan trọng. Một là, thời điểm trình Đề cương chi tiết Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (tháng 5/2019). Hai là, thời điểm trình “Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030” tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (tháng 10/2019).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc xây dựng Chiến lược phải xác định những vấn đề trọng tâm cần phải tập trung tổ chức nghiên cứu sâu. Làm rõ về bối cảnh, tình hình (các xu hướng lớn trên phạm vi toàn cầu, khu vực …), về tư duy, quan điểm phát triển (làm rõ các mối quan hệ giữa kinh tế-xã hội-môi trường, giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững, giữa phát triển toàn diện với tập trung mũi nhọn, giữa nhà nước và thị trường, giữa bảo đảm nền kinh tế tự chủ, tự cường với xu hướng mở cửa nền kinh tế, hội nhập quốc tế …). Xác định rõ các đột phá chiến lược trong giai đoạn tới, mục tiêu chiến lược với các thành tố và định hướng cụ thể về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường sinh thái, xây dựng nhà nước, quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế và các vấn đề cụ thể khác.

Về cách làm và tổ chức triển khai, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung huy động mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để tổ chức, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương, đồng thời huy động các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học làm rõ các vấn đề trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ tới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ tập hợp các tư liệu, dữ liệu liên quan làm cơ sở, căn cứ nghiên cứu xây dựng Văn kiện (bao gồm các Nghị quyết của Đại hội lần thứ XI, XII và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị các khóa XI và XII, các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, XIV, các Nghị quyết của Chính phủ, các báo cáo chuyên đề của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, các Chỉ thị, Kết luận, bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Chính phủ tại Quốc hội, các hội nghị chuyên đề toàn quốc …). Thủ tướng Chính phủ giao Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng bộ số liệu chung về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2010-2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 trong các lĩnh vực phụ trách của ngành, địa phương mình. Qua đó, làm rõ kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, nghiên cứu làm rõ những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực được phụ trách, xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp đột phá trong thời kỳ chiến lược mới 2021-2030 với tầm nhìn dài hạn đến năm 2045. Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo văn bản giao nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ. Kết quả nghiên cứu gửi về Tổ Biên tập trước ngày 31/3/2019.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực Tiểu ban kinh tế-xã hội nghiên cứu xác định những nội dung, những vấn đề cần tổng kết, nghiên cứu sâu, hình thành hệ thống các chuyên đề nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban quyết định đặt hàng các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học nghiên cứu giải quyết làm cơ sở cho việc biên tập Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 theo nguyên tắc: một vấn đề có thể lựa chọn nhiều cơ quan, tổ chức nghiên cứu, nhất là kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2021-2030 và 2021-2025, và ngược lại, một cơ quan, tổ chức có thể nghiên cứu nhiều vấn đề phù hợp với năng lực chuyên môn của mình.

Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban kinh tế-xã hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, bám sát kế hoạch công tác của Tổ Biên tập để xây dựng Chiến lược kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 với chất lượng cao và hiệu quả, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3568
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.