Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 18/03/2019-10:44:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định

Nội dung kiến nghị :

Cử tri kiến nghị ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật Quy hoạch để có thể tích hợp các quy hoạch ngành, lĩnh vực vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tránh chồng chéo, đảm bảo thống nhất và nâng cao tính khả thi khi thực hiện các mục tiêu phát triển chung của tỉnh Nam Định.

Trả lời:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và ban hành Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch; Bộ Tài chính được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương ban hành Thông tư về giá cho hoạt động quy hoạch. Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch; đối với Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành:

+ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch đã được trình Chính phủ từ tháng 5/2018 và đã được 21/24 ý kiến thành viên Chính phủ có ý kiến đồng ý thông qua. Từ tháng 5/2018 đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch với 8 văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ (lần cuối là văn bản số 122/BKHĐT-QLQH ngày 05/01/2019). Tuy nhiên, ngày 02/02/2019, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 53/TB-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trong đó có yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch theo hướng: (1) Quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo đúng Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; (2) Quy định về năng lực chuyên môn của tổ chức tư vấn, bảo đảm khả thi trong quá trình thực hiện; (3) Quy định về quy hoạch tỉnh theo nguyên tắc không quy định cụ thể những nội dung sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác; bổ sung quy định về cơ quan thường trực thay mặt Hội đồng thẩm định để xử lý thủ tục đối với các bản đồ, hồ sơ quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định; (4) Xác định đối tượng cần lấy ý kiến đối với quy hoạch ngành quốc gia để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm khả thi trong quá trình thực hiện.

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ để thống nhất về các nội dung trên và hoàn thiện dự thảo Nghị định báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thông qua trong tháng 02/2019.

+ Đối với Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện về thủ tục theo quy định, nhưng chưa được ban hành vì Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chưa được Chính phủ ban hành. Dự kiến Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch sẽ được trình cấp có thẩm quyền ban hành ngay sau khi Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch được Chính phủ ban hành.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch để thực hiện việc chuyển tiếp các quy định của Luật Quy hoạch, cụ thể là:

+ Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện và trình Chính phủ tại Tờ trình số 9307/TTr-BKHĐT ngày 28/12/2018.

+ Danh mục bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 9308/TTr-BKHĐT ngày 28/12/2018.

+ Đối với việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về việc chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện và trình Chính phủ tại Tờ trình số 767/TTr-BKHĐT ngày 30/01/2019.

Đến nay, các nội dung trên đang được Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét để báo cáo trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1145
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.