Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 03/05/2019-20:51:00 PM
Khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (Khóa X) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 03/5/2019, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung có buổi làm việc với Đoàn công tác Trung ương khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (Khóa X) do Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long làm Trưởng đoàn.
Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Mai Ngọc Bích phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: (MPI)

Trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (Khóa X) về “ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân” tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Mai Ngọc Bích cho biết, ngay sau khi Quyết định số 221-QĐ/TW được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW và Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW đến các cơ sở đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao hiểu biết về pháp luật cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ. Đồng thời, chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, dự án lớn, trọng điểm có tính chất, phạm vi ảnh hưởng rộng đến các tầng lớp, đối tượng trong xã hội.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, trong và ngoài Bộ có liên quan để chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông nhằm định hướng chủ trương mới, các Đề án lớn, dự án, công trình trọng điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội (các đơn vị báo chí thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ), góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Bộ luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội, đề xuất nội dung phối hợp tuyên truyền trên các cơ quan thông tin đại chúng. Hình thức phối hợp tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đối tượng tuyên truyền, có tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Ngành.

Về công tác triển khai thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, Bộ đã ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo để hoạt động tiếp công dân đi vào nền nếp. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với tuyên truyền, phổ biến, giải thích chính sách, pháp luật để công dân, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đánh giá về công tác phối hợp giữa Ban cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan và Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan báo chí trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Mai Ngọc Bích cho biết, sau 10 năm thực hiện Quyết định, chương trình phối hợp đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, khẳng định sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân là hết sức cần thiết. Việc thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội đối với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Việc thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội đối với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Bên cạnh đó, việc phối hợp giúp cho công tác tư tưởng luôn gắn kết, bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân. Đồng thời, giúp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận ngày càng được nâng cao, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để tiếp tục thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như quán triệt đến các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy cơ quan và các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định này và chủ động làm tốt công tác tư tưởng trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện truyền thông đảm bảo đúng định hướng để đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: (MPI)

Nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Ban Tuyên giáo Trung ương. Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc kịp thời trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri liên quan đến Bộ, ngành Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp tục tăng cường công tác tiếp xúc doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp về các lĩnh vực của ngành Kế hoạch và Đầu tư…để nắm bắt thực tiễn và kịp thời xử lý các phản ánh về những phát sinh, vướng mắc trong triển khai thực hiện…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cho biết, ngay sau khi Quyết định số 221-QĐ/TW được ban hành, Ban cán sự Đảng đã phối hợp với Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt, tuyên truyền kịp thời những nội dung cơ bản của Quyết định. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quán triệt Quyết định tại các buổi sinh hoạt định kỳ để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc việc triển khai, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Qua đó, giúp cấp ủy đảng các cấp, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân cũng như nâng cao nhận thức trách nhiệm gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung mong muốn, trong thời gian tới, sự phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là trong công tác xây dựng, phổ biến pháp luật để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải được triển khai trong quá trình bắt đầu xây dựng dự thảo đến lúc hoàn thiện và đi vào cuộc sống.

Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: (MPI)

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận các ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa kết quả phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Long đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc chủ động phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân một cách sâu sát, đạt hiệu quả. Bộ luôn đi đầu trong việc đổi mới, nhất là đổi mới tư duy phát triển. Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn có sự phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và hệ thống các cơ quan báo chí, truyền thông để kịp thời nắm bắt thông tin và tuyên truyền những nội dung quan trọng, một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đề án, dự án lớn quan trọng của đất nước./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 5551
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.