Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 09/07/2019-18:18:00 PM
Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 (Xem tin ảnh)
(MPI) - Ngày 09/7/2019, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Trình bày dự thảo Báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan cho biết, Đảng ủy cơ quan đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban cán sự đảng, lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); Chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là các nội dung liên quan đến công tác xây dựng thể chế, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị quyết, báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công, công tác tham mưu xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh cũng đạt được những kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được giao như huy động nguồn lực, đầu tư (trong nước, FDI, ODA), giám sát, thẩm định, công tác thống kê… ngày càng hiệu quả. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan thường trực, giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ đã và đang tích cực chuẩn bị, phục vụ công việc của Tiểu ban và Tổ Biên tập đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc được giao.Theo dự thảo Báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, về công tác xây dựng và hướng dẫn thi hành pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Bộ đã triển khai các nội dung liên quan đến Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều kết quả nổi bật. Ngay khi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được ban hành, Đảng ủy cơ quan đã sớm tổ chức hội nghị quán triệt việc nghiên cứu, học tập và triển khai các nghị quyết của Hội nghị cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Căn cứ các nội dung của Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và nhiệm vụ, chức năng của cơ quan, Đảng ủy cơ quan đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng bộ cơ quan Bộ.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác Đảng, đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn, Đảng ủy cơ quan đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Việc ban hành Chương trình, Kế hoạch và tổ chức thực hiện của các đảng bộ, chi bộ ngày càng đi vào nề nếp. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được Đảng bộ cơ quan quan tâm thực hiện, nhất quán quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Ban cán sự đảng thực hiện công tác sắp xếp, bố trí, tổ chức lại bộ máy của Bộ đúng quy trình, thủ tục, theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Một số đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện phương án tổ chức, sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Đặc biệt, về công tác sinh hoạt chi bộ, triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ cơ quan đã chỉ đạo các chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt đúng quy định, tăng cường sinh hoạt chuyên đề. Nội dung, chất lượng sinh hoạt đã được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Bộ các giải pháp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư và thống kê.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Nhìn chung, công tác đảng nói chung và sinh hoạt đảng nói riêng tại các đảng bộ, chi bộ đảm bảo theo đúng Điều lệ Đảng. Các cấp ủy đảng đã thực hiện đúng kế hoạch đặt ra, nghiêm túc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết, chú trọng công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Công tác kiện toàn cấp ủy, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên đã đi vào nề nếp. Công tác dân vận có nhiều hoạt động tích cực, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn. Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị được triển khai đúng quy định.

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2019, Đảng ủy cơ quan tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy đảng, chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách, luật pháp nhằm giúp Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2019. Trong công tác cán bộ, thực hiện tốt chế độ công vụ, công chức; Công tác luân chuyển cán bộ trong nội bộ cơ quan, gắn công tác cán bộ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn liền với Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực do Bộ quản lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ. Thực hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường tính công khai, minh bạch trong các hoạt động.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, kỷ luật kỷ cương công tác cũng như nâng cao chất lượng tham mưu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ cơ quan chủ động và tích cực triển khai các nội dung đã đặt ra trong Chương trình công tác năm 2019, trong đó tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể…

Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh đến công tác tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua với kết quả được lượng hóa thông qua nhiều bộ luật được ban hành với tư tưởng đổi mới trong hoàn thiện thể chế như Luật đầu tư công (sửa đổi). Bộ đã chủ động đề xuất trong việc giảm thủ tục cần thiết, đẩy mạnh phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương… Luật quy hoạch với tư tưởng rất mới, xây dựng hệ thống quy hoạch có tính đồng bộ, gắn kết quy hoạch giữa các ngành, vùng. Tuy nhiên, việc thực thi các pháp luật này vẫn còn những vướng mắc do liên quan đến các luật khác. Do vậy, Thứ trưởng đề nghị các đảng bộ, chi bộ tiếp tục quan tâm đến việc tổ chức thực thi các Luật do Bộ chủ trì soạn thảo, đáp ứng hiệu quả hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung cho rằng, công tác xây dựng đảng, công tác giáo dục tư tưởng chính trị được quan tâm và đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ được thực hiện chủ động với số lượng lớn cán bộ đã được luân chuyển, điều động với nhiều vị trí khác nhau nhưng công việc vẫn đảm bảo ổn định và tiến triển tốt. Công tác truyền thông của Bộ đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, cung cấp thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ tới xã hội.

Phát biểu thảo luận, các đồng chí tham dự Hội nghị nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác đảng của Đảng bộ cơ quan đã đạt được những kết quả quan trọng. Đảng ủy cơ quan đã phối hợp tốt với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác Đảng nói chung và sinh hoạt đảng nói riêng tại các đảng bộ, chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng, nề nếp theo đúng Điều lệ Đảng.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đã hoàn thành tốt khối lượng công việc được giao, trong đó có đóng góp của các đảng bộ, chi bộ cũng như của các cán bộ đảng viên. Công tác chính trị tư tưởng đạt được những kết quả nổi bật, đặc biệt là việc đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống nhằm giúp nâng cao nhận thức cho các cán bộ đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Qua các kết luận kiểm tra của Đảng bộ cấp trên cho thấy, công tác ở các đảng bộ, chi bộ có nhiều điểm mới, triển khai tích cực. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, đặc biệt là công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ đã nhận được những kết quả tích cực. Công tác phát triển đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Việc đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác sinh hoạt chi bộ được chú trọng, ngày càng có thêm nhiều đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt với nhiều cách làm hay. Công tác dân vận, đoàn thể cũng đặc biệt được quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung đánh giá cao các ý kiến góp ý thẳng thắn, thiết thực của các đồng chí tham dự Hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác Đảng cũng như những kết quả công tác phối hợp với Ban cán sự đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Trung đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động nghiên cứu tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách, thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra. Cùng với đó là tích cực đưa ra các giải pháp, nâng cao chất lượng công việc, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ được giao.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 02 tổ chức đảng và 08 đảng viên “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018); Giấy khen của Đảng ủy cơ quan cho 01 đảng viên “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018) và Giấy khen của Đảng bộ cơ quan cho 18 tổ chức đảng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3107
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.