Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 04/11/2019-16:16:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên

Nội dung kiến nghị:

Cử tri phấn khởi vì các kỳ họp Quốc hội đã thông qua nhiều các Bộ Luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội kịp thời hiệu quả. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đời sống thanh bình của người dân. Tuy nhiên, nhiều cử tri phản ánh việc thực thi pháp luật trong thực tiễn còn nhiều bất cập thể hiện ở các khía cạnh sau: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn chưa được quan tâm đúng mức, nhiều nội dung cơ bản của các Luật và pháp lệnh chưa được phổ biến đến người dân dẫn đến sự hiểu lầm và sai lệch những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Yếu kém này dễ bị các thế lực phản động lợi dụng xuyên tạc và kích động.

Luật ban hành sớm nhưng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật lại rất chậm, tạo độ trễ trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại các địa phương. Đây là nguyên nhân dễ dẫn đến sự lợi dụng của một bộ phận cán bộ, công chức vì lợi ích nhóm mà triển khai nhiệm vụ không đúng quy định. Nhiều lỗ hổng về chính sách nhất là các chính sách về đất đai không được nghiên cứu và hướng dẫn kịp thời dẫn đến sự đình trệ trong tiếp nhận đầu tư, triển khai thực hiện dự án, gián tiếp dẫn đến sự lãng phí trong đầu tư, kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương quan tâm sớm sửa đổi, bổ sung các Luật còn nhiều điều quy định không phù hợp với thực tiễn (nhất là các Luật đất đai, Đầu tư công, Quy hoạch, An ninh mạng, các Luật về thuế).

Trả lời:

Tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu, sửa đổi nhiều luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành kế hoạch và đầu tư, một số luật đã được Quốc hội thông qua, trong đó có Luật Đầu tư công và Luật Quy hoạch.

1. Về Luật Đầu tư công:

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (ban hành ngày 13/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) với mục đích nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công gắn với tăng cường theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư công; tăng cường phân cấp để tạo điều kiện thực hiện nhưng đồng thời cũng đi kèm với việc xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý, thực hiện vốn đầu tư công. Quan điểm này được cụ thể hóa thông qua một số nội dung mới được quy định trong Luật như: giới hạn thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm, hạn chế việc kéo dài sang các năm tiếp theo; quy định rõ việc đánh giá, kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; quy định về theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án và giám sát đầu tư của cộng đồng; quy định chi tiết về Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công...

Sau khi Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 được thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 về ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì, soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai thực hiện Quyết định trên và dự kiến trình Chính phủ trong thời hạn quy định (tháng 11/2019).

2. Về Luật Quy hoạch

2.1. Về việc phổ biến giáo dục về các nội dung cơ bản của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh sửa đổi một số quy định có liên quan đến quy hoạch.

Để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách pháp luật nói chung và trong công tác quy hoạch nói riêng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai kế hoạch tuyên truyền và tập huấn các nội dung của Luật Quy hoạch, các luật, pháp lệnh sửa đổi một số quy định có liên quan đến quy hoạch, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch và Thông tư hướng dẫn định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch cho 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc (theo Quyết định số 1861/QĐ-BKHĐT ngày 17/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư); cũng như tập huấn tại Hội nghị phổ biến pháp luật do các Bộ, ngành và các địa phương tổ chức khi có yêu cầu.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đăng tải và cập nhật thông tin về quy hoạch lên trang thông tin điện tử Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch (có địa chỉ là https://quyhoachquocgia.mpi.gov.vn) nhằm cung cấp thông tin cho các Bộ, ngành, địa phương cũng như tổ chức/cá nhân nghiên cứu, tham khảo theo quy định của Luật Quy hoạch.

2.2. Về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định để phù hợp với thực tiễn khi triển khai Luật Quy hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội thông qua: (i) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch (Luật số 28/2018/QH14) tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; (ii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV (Luật số 35/2018/QH14); (iii) Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch số 01/2018/UBTVQH14 đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 22/12/2018 nhằm đảm bảo các quy định của các pháp lệnh có liên quan thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch; (iv) Nghị quyết số 74/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội và Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (v) Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và thực tiễn trong hệ thống pháp luật về quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, các địa phương nói riêng theo quy định của Luật Quy hoạch.

Trên đây là trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên để trả lời cử tri./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2371
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.