Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 01/10/2019-09:19:00 AM
Nâng cao ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ đảng viên trước mỗi bước ngoặt lịch sử
(MPI) – Cùng với sự phát triển của đất nước, của ngành Kế hoạch và Đầu tư, Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã từng bước trưởng thành và phát triển. Trong quá trình phát triển đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Luôn tích cực nghiên cứu, học tập và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị và Kế hoạch của Trung ương. Bởi vậy, qua các thời kỳ, các giai đoạn phát triển của đất nước, ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đưa Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Ngày 04/10/2018, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong suốt chiều dài xây dựng và phát triển, Đảng bộ cơ quan, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và được thực hiện với những giải pháp đồng bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Cùng với đó, Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã luôn tích cực nghiên cứu, học tập và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị và Kế hoạch của Trung ương. Bởi vậy, qua các thời kỳ, các giai đoạn phát triển của đất nước, ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đưa Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo đặc biệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, luôn khẳng định được vai trò tiên phong trong cải cách và đổi mới, thể hiện rõ nét sự chuyển biến tích cực và tiến bộ mạnh mẽ trong từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, từng lĩnh vực công tác, từng nhiệm vụ, kết quả đạt được trong những năm gần đây. Đảng Bộ cùng lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để tham mưu cho Đảng và Chính phủ trong việc cụ thể hóa những chủ trương, chính sách mới và thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng. Đảng ủy cơ quan đã phối, kết hợp tốt với Ban cán sự Đảng cơ quan, phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, kết hợp với củng cố và đổi mới chế độ làm việc, kiên quyết giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng lãnh đạo kết hợp với bàn bạc tập thể. Qua đó, vừa đảm bảo được kỷ cương, kỷ luật của Đảng, vừa tập trung được trí tuệ tập thể và phát huy được dân chủ trong cơ quan. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ thường xuyên được quan tâm.

Trong thời gian qua, Ban cán sự Đảng đã phối hợp với Đảng Bộ cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo bám sát và tuân thủ theo đúng Cương lĩnh 2011, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy được tinh thần cải cách, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; khẳng định được vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội; xứng đáng với truyền thống gần 75 năm thành lập và phát triển của Ngành và của Bộ.

Ngày 14/9/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư
lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Đảng, vượt qua nhiều thách thức, biến động, cán bộ đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, thể hiện đúng vai trò là cơ quan tham mưu của Đảng, Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Bộ đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, từ tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về kế hoạch, đầu tư và thống kê. Cán bộ đảng viên trong Đảng bộ đã tập trung nghiên cứu, xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công, đồng thời cũng tạo bước đột phá mới về cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư, kinh doanh, phù hợp với yêu cầu xây dựng thể chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Ngày 14/9/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư khóa XXIV,
nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt

Để triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Ban cán sự đảng, Đảng ủy cơ quan, các đơn vị thuộc Bộ đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm đơn vị mình như: Ban cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thông qua việc niêm yết bản in 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại phòng làm việc của các đơn vị thuộc Bộ ở những vị trí dễ quan sát nhất để cán bộ đảng viên, công chức, viên chức hằng ngày tự nhìn nhận bản thân và nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết; nhiều đơn vị thuộc Bộ cũng đã xây dựng các chuyên đề để trao đổi, thảo luận trong các buổi sinh hoạt chi bộ gắn công tác xây dựng Đảng với công tác chuyên môn của đơn vị, thực hiện tin học hóa việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến từng đảng viên tại luồng sinh hoạt Chi bộ trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc qua hòm thư điện tử, hoặc tổ chức đi thực tế về nguồn, thăm các di tích lịch sử, căn cứ địa cách mạng,…

Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, Ban cán sự đảng đã nhận diện đúng các biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một nhiệm vụ cấp bách để giành thế chủ động trong cuộc chiến phòng, chống “diễn biến hòa bình” qua đó phổ biến, quán triệt và yêu cầu học tập, nghiên cứu và thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luạt của Nhà nước, quy chế, nội quy của Bộ để nâng cao nhận thức chính trị cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và của cán bộ đảng viên, trước hết các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan và lãnh đạo các đơn vị, ủy viên cấp ủy đảng các cấp phải thực sự là những người đầu tàu, gương mẫu cho cán bộ đảng viên noi theo. Đồng thời, Ban cán sự đảng chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, Ban cán sự đảng đã phối hợp với Đảng ủy cơ quan trong công tác kiểm tra, giám sát thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm với các trọng tâm, trọng điểm cụ thể cho từng năm. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Ban cán sự đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Công tác kỷ luật đảng được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Ban cán sự Đảng đã nhận thức sâu sắc và phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan trong việc quán triệt và thực hiện nghiêm quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban cán sự đảng đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc công khai các hoạt động của Bộ, tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức vào đầu năm, bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức biết, tham gia kiểm tra, giám sát, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến tài chính, chế độ chính sách đối với cán bộ. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, của cán bộ, công chức được thông tin kịp thời và đúng quy định. Những kết quả này đã tạo nên bầu không khí dân chủ trong toàn cơ quan, tạo được sự đoàn kết, nhất trí của các cấp, các cán bộ, công chức, đảng viên, giúp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao. Ban cán sự Đảng luôn phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trong việc củng cố, kiện toàn, ổn định tổ chức và các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong cơ quan.

Ngày 19/02/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xây dựng thể chế, pháp luật là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu

Về xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách, trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Ban cán sự Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Đồng thời, để nâng cao tính dân chủ, công khai, minh bạch trong việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, Ban cán sự Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các buổi làm việc, các cuộc hội thảo để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài cơ quan, ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của văn bản; đã công khai dự thảo các văn bản trên Cổng tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi, đồng thời thu thập thêm ý kiến đóng góp qua các cơ quan báo chí.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, những tồn tại, yếu kém của nền kinh tế vẫn chưa được giải quyết, một mặt, các cán bộ đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn giữ được bản lĩnh chính trị vững vàng, không bị dao động về tư tưởng, chính trị, tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Mặt khác, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ cũng đã chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo các đơn vị, chỉ đạo cán bộ đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ đảng viên và các đơn vị thuộc Bộ đã cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7,8 (khóa XII), đổi mới tư tưởng, phương pháp xây dựng kế hoạch, dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp về xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách.

Sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong cải cách và đổi mới đó chính là sự chuyển mình, thay đổi căn bản hình ảnh của cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó, Bộ đã coi công tác tham mưu xây dựng thể chế, pháp luật là một nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu, huy động và tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ tập thể, quyết tâm đổi mới, cải cách, dám nghĩ, dám làm, tham mưu hiệu quả cho Chính phủ xây dựng và trình Quốc hội nhiều bộ Luật quan trọng, như: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quy hoạch; Luật đầu tư công (sửa đổi); Luật Luật đầu tư (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi); Luật đầu tư theo phương thức Đối tác công tư. Đặc biệt, trong năm 2019, Bộ đã trình Quốc hội thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi) với nhiều điểm mới nổi bật.

Tiếp nối bài học kinh nghiệm và những thành công của Luật đầu tư công (sửa đổi), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đầu tư (sửa đổi), Luật đoanh nghiệp (sửa đổi), trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. Đây là 02 dự luật quan trọng, có nhiều điểm đổi mới và phạm vi tác động đến nhiều đối tượng, bao gồm cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và huy động hiệu quả nguồn vốn đầu tư của toàn nền kinh tế, nhất là vốn đầu tư khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài.

Để triển khai thi hành Luật quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc triển khai Luật quy hoạch. Hội nghị đã trao đổi nhiều vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành Luật, đòi hỏi không những các bộ, ngành, địa phương cùng nỗ lực, cố gắng mà còn cả công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của các cấp, các ngành để đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ đã đề ra.

Trong công tác tham mưu xây dựng pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn thể hiện tư duy đổi mới mang tầm chiến lược dài hạn, tư tưởng chính sách thông thoáng nhưng quản lý toàn diện và hiệu quả, phân cấp mạnh mẽ, tập trung tháo gỡ các nút thắt nhằm khơi thông về mặt thể chế, thông qua đó thu hút hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế.

Ngày 04/01/2018, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị và quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

Đổi mới công tác lập kế hoạch đầu tư công

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kế hoạch hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, kể từ năm 2017, Bộ đã triển khai công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công theo hướng rút gọn các cuộc họp về kế hoạch, giảm chi phí và thời gian cho các địa phương, tổ chức theo vùng và tăng cường các cuộc họp trực tuyến giữa Bộ với các địa phương, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý kế hoạch và danh mục dự án đầu tư công,... Qua hai năm thực hiện đổi mới phương pháp kế hoạch hóa, Bộ đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá, đồng tình và ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương. Thông qua đó, tăng cường sự chủ động, linh hoạt cho các bộ, ngành, địa phương cũng như đề cao được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng kế hoạch, nhờ đó đẩy nhanh được tiến độ thời gian giao kế hoạch, góp phần cải thiện tốc độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ đã trình Quốc hội thông qua Luật đầu công (sửa đổi) với nhiều điểm mới nổi bật nhằm tạo thuận lợi hơn cho quá trình chuẩn bị dự án, do việc đơn giản hóa thủ tục, phân cấp mạnh mẽ, góp phần cải thiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trình tự, thủ tục, phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công và đổi mới phương thức kế hoạch hóa, đáp ứng tốt hơn đối với thực tiễn vận hành của nền kinh tế, khắc phục được vướng mắc lớn nhất về đầu tư công trước đây.

Một trong những mục tiêu của việc sửa đổi Luật đầu tư công là nhằm góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công gắn với tăng cường theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư công, sử dụng nguồn vốn đầu tư công thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công, gắn với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và tiến tới Chính phủ số, góp phần tích cực vào việc chống thất thoát, lãng phí. Quản lý bằng hệ thống công nghệ thông tin là một giải pháp tiến bộ và cần phải được pháp điển hóa một cách chính thức cũng đáp ứng được yêu cầu thực tế ngày càng phức tạp và diễn ra nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát đầu tư công. Đồng thời, gắn kết các hoạt động quản lý đầu tư công với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và nhất là trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Từ trước năm 2018, toàn bộ công tác tổng hợp, giao và quản lý kế hoạch đầu tư công đều được làm thủ công, công nghệ thông tin chỉ giúp cải thiện tốc độ làm việc của các cá nhân có liên quan nhưng không giúp quản lý có hệ thống cơ sở dữ liệu, mà chủ yếu là quản lý bằng hồ sơ giấy nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tra soát, theo dõi, giám sát cũng như điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch. Bắt đầu từ năm 2018, tuy đã ứng dụng một phần công nghệ thông tin trong việc tổng hợp, giao và quản lý kế hoạch đầu tư công nhưng vẫn còn ở mức độ hạn chế và thực tế là chưa có quy định pháp lý đối với nội dung này.

Luật đầu tư công (sửa đổi) quy định rõ về Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công. Hệ thống được xây dựng, triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư công, bao gồm việc tổng hợp, báo cáo, giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; theo dõi, đánh giá chương trình, dự án đầu tư công; quản lý, lưu trữ, công khai dữ liệu theo quy định.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ đã chủ trì thành lập một số đoàn công tác do các đồng chí Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn trực tiếp làm việc tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, nhằm giám sát, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và nghiên cứu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Ngày 06/7/2018, Phó Bí Thư Đảng ủy cơ quan Mai Ngọc Bích phát biểu tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện các quy định nhằm tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, được doanh nghiệp và người dân ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động.

Hệ thống văn bản pháp quy về đăng ký kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục được hoàn thiện. Những quy định mang tính cải cách, đề cao quyền tự do kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp đã khuyến khích tinh thần khởi sự kinh doanh, thể hiện qua số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm, đạt hơn 90 nghìn doanh nghiệp.

Hiện nay, tất cả các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp đều được tin học hoá, có thể thực hiện trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, thực hiện công khai hóa toàn bộ quy trình cũng như tình trạng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên mạng. Hơn 70% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên cả nước đã được đăng ký qua mạng điện tử. Thời gian đăng ký doanh nghiệp hiện nay giảm xuống chỉ còn trung bình 2,18 ngày.

Ngày 04/10/2018, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài

Sau hơn 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chúng ta đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trên cơ sở đánh giá kết quả của 30 năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 50/NQ-TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, trong đó, khẳng định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích và tạo điều kiện phát triển lâu dài, song phải chủ động thu hút có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Nghị quyết được ban hành nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khắc phục căn bản những hạn chế, bất cập đang tồn tại trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài. Tạo lập môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc nhóm ASEAN 4 trước năm 2021, thuộc nhóm ASEAN 3 trước năm 2030.

Song song với đó, Bộ đã triển khai tốt công tác xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ giàu tiềm năng, lợi thế và hỗ trợ các địa phương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cả ở trong nước và nước ngoài, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao và tin tưởng, được các đối tác, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ủng hộ tích cực.

Làm tốt vai trò tham mưu xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chuẩn bị, phục vụ nhiều hoạt động, công việc của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tổ Biên tập, xây dựng Đề cương chi tiết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trình Tổ Biên tập, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Bộ Chính trị và Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho ý kiến.

Bộ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai hiệu quả Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban và Tổ Biên tập, tổ chức thành công các Hội nghị của Tiểu ban làm việc với các địa phương tại miền Bắc, Miền Trung - Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Thái Nguyên; Hội nghị xin ý kiến của nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ đã phối hợp với các đối tác phát triển tổ chức buổi Tọa đàm giữa Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội với các diễn giả quốc tế cho việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Việt Nam.

Ngày 30/8/2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thi đua
thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

Tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo góc độ kinh tế

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nêu rõ chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp cận Cuộc cách mạng này theo góc độ kinh tế, tác động của Cuộc cách mạng này tới nền kinh tế và triển khai rất nhiều hoạt động. Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Chiến lược quốc gia về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bộ đã chủ động thành lập mạng lưới đổi mới sáng tạo, quy tụ 100 người con Việt Nam tiêu biểu cho những tài năng, trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ từ khắp nơi trên thế giới, góp phần đặt nền móng cho sự kết nối chặt chẽ giữa những cá nhân để hình thành một nguồn lực quý báu, tạo nên sức mạnh của một dân tộc nhằm hiện thực hóa các cơ hội do Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại đối với sự phát triển của đất nước.

Theo đó, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (được Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02/10/2019) và dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành cơ chế ưu đãi và thể chế vượt trội đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Đồng thời, Bộ đang tích cực nghiên cứu, xây dựng Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam, bao gồm cả nội dung “giải pháp phát triển nguồn nhân lực quốc gia đáp ứng yêu cầu Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; đã hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ; tổ chức thành công Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019 nhằm thu hút các nhà đầu tư, quảng bá Việt Nam là điểm đến tiềm năng của đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, kết nối giữa các quỹ đầu tư của nước ngoài với cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực về công nghệ. Bên cạnh đó, chú trọng liên kết giữa các tập đoàn, các công ty nhằm tạo ra giá trị kết nối.

Ngày 06/7/2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy cơ quan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện
Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc

Đảng ta luôn xác định, công tác cán cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là điểm then chốt của mọi then chốt, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nắm rõ tinh thần này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn xác định công tác cán bộ là khâu rất quan trọng và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và các quy định Ban Bí thư.

Nhằm mục tiêu tăng cường công tác đào tạo, rèn luyện, tích lũy kiến thức thực tế, kinh nghiệm công tác cả ở trung ương và địa phương cho đội ngũ cán bộ thuộc diện quy hoạch, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho công tác bổ nhiệm lãnh đạo, Bộ đang có chủ trương phối hợp, hợp tác với các địa phương về công tác trao đổi cán bộ, trong đó Bộ sẽ gửi một số cán bộ về công tác tại địa phương trong khoảng thời gian nhất định. Đồng thời, các địa phương cũng gửi số lượng cán bộ tương ứng về công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ đã tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện các nội dung quản lý cán bộ đã phân cấp, đồng thời, hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định phân cấp cũ để phù hợp với các quy định mới của pháp luật theo hướng tạo cho các đơn vị được phân cấp sự chủ động, thuận lợi trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Bộ đã thành lập các cơ quan quản lý sâu các chuyên ngành, lĩnh vực cấp Cục để phù hợp với yêu cầu quản lý của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực và tăng hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời góp phần phối hợp giải quyết tốt hơn, nâng cao tính ổn định của hệ thống hành chính nhà nước nói chung.

Ngay sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực triển khai công tác quán triệt Nghị quyết. Qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ, Chi bộ, tập thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức nắm chắc được quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong Nghị quyết đồng thời tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và tiếp tục tổ chức học tập, triển khai thực hiện trong toàn Ngành.

Bộ đã chủ động triển khai thực hiện việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời, chủ động sắp xếp, tổ chức lại, giảm đầu mối cấp phòng trong các đơn vị thuộc Bộ. Cùng với đó, nghiêm túc thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện nghiêm túc cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, như: ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); tiến hành rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo các nhiệm vụ được giao tại “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.

Ngày 24/8/2019, hưởng ứng phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện
văn hóa công sở” do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng
trồng cây Hoa Ban do UBND tỉnh Sơn La tặng tại Lễ ra quân xây dựng môi trường
làm việc xanh – sạch – đẹp

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cán bộ đảng viên của Đảng bộ luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đã có nhận thức và chuyển biến rõ nét sau khi toàn Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và kết quả triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để mỗi cán bộ đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư học Bác, nhớ Bác, yêu Bác để như một câu thơ của Nhà thơ Tố Hữu “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc chuyển từ nhận thức sang hành động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nêu gương trước quần chúng là việc làm quan trọng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu… Bộ đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ cụ thể, đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ; Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong Đảng, trong xã hội.

Với nhận thức sâu sắc về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một Văn kiện lịch sử vô giá, mang ý nghĩa thời đại sâu sắc, có giá trị vô cùng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện các hoạt động nhằm Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hưởng hứng hoạt động này và hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Qua đó nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí qua đó xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, vì người dân phục vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Song hành với công tác phát triển đảng, nâng cao công tác chuyên môn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn chú trọng, chăm lo đến đời sống, môi trường làm việc của cán bộ đảng viên và xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp.

Ngày 30/8/2019, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát động phong trào thi đua “Cán bộ,
công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thi đua thực hiện văn hóa
công sở” giai đoạn 2019 - 2025

Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước

Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ cách mạng, gắn với gần 75 năm phát triển của Bộ, Ngành để thấy được sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ đảng viên trước mỗi bước ngoặt lịch sử. Là một Ngành, một cơ quan có nhiệm vụ nặng nề nhất, được giao nhiều công việc có tính chất khó, phức tạp nhất, phạm vi rộng, tác động đến nhiều đối tượng, với các yêu cầu cao về thời gian, tiến độ và chất lượng, toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục thiếu sót và luôn ý thức được trách nhiệm của Ngành, của cơ quan, luôn quán triệt sâu sắc và kiên định tinh thần cải cách, đổi mới, nỗ lực bứt phá, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, nhất là trong công tác tham mưu tổng hợp về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, luôn đi đầu trong công cuộc cải cách, đổi mới, xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm, tổ chức, thực hiện đầy đủ và hiệu quả các phong trào thi thua yêu nước, các công tác đoàn thể, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đảng viên. Bộ luôn ý thức được rằng, kết quả đạt được trong thời gian qua có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hợp tác hiệu quả các các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu ngày càng hoàn thiện, phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước.

Phát huy kết quả đã đạt được và để hướng tới Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 75 năm thành lập Ngành, Đảng bộ cơ quan, Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ đảng viên, coi đây là mục tiêu quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, dân vận... Qua đó, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao.

Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đất nước ta đã vượt qua tình trạng một nước nghèo, kém phát triển; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng kinh tế khá; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những nhận thức rõ và đầy đủ hơn vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và xã hội. Thực hiện nhất quán và thành công đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; nâng cao vị thế của đất nước. Hiện nay, Ðảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực của đời sống xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, tạo xung lực mới thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, chúng ta đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, trong đó 5 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, trong khi kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện, chất lượng cuộc sống người dân.

Trong bối cảnh đó cùng với sự thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân”, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư ý thức được rằng, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi tất cả cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên trong cơ quan phải kiên định lập trường cải cách, đổi mới, vươn lên, nỗ lực bứt phá, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, nhất là trong công tác tham mưu tổng hợp về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và thể hiện được vai trò vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp làm gương cho cán bộ đảng viên, quần chúng noi theo là rất quan trọng nhằm góp phần vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước./.

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1648
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.