Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 10/12/2019-14:22:00 PM
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019
(MPI) – Ngày 09/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019. Trong tháng cuối năm 2019, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành không được chủ quan, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra để hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Quốc hội giao năm 2019, tạo nền tảng vững chắc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Các thành viên Chính phủ cần có giải pháp cụ thể, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, đồng thời chủ động đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp và tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm triển khai kế hoạch năm 2020 ngay từ đầu năm.
Ảnh minh họa. Đức Trung(MPI)

Theo Nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều khó khăn. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát, CPI bình quân 11 tháng tăng 2,57%, thấp nhất trong 3 năm gần đây; lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm. Thu ngân sách nhà nước đạt 97,5% dự toán năm. Vốn FDI thực hiện tăng 7,2% so với cùng kỳ. Cả nước có 126,7 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 27,5% về vốn đăng ký.

Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng chậm lại. Giá và kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực giảm. Giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, doanh nghiệp giải thể tăng. Tình trạng phá rừng vẫn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là khu vực Tây Nguyên. Nhiều vấn đề xã hội phát sinh còn gây bức xúc; tình hình an ninh trật tự, tai nạn giao thông, cháy nổ, ô nhiễm không khí ở một số nơi diễn biến phức tạp.

Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, khu vực, diễn biến cung cầu thị trường, giá cả nhất là các mặt hàng thiết yếu để có giải pháp, đối sách phù hợp trong điều hành các chính sách vĩ mô, bình ổn thị trường giá cả, ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới.

Từng Bộ, ngành bám sát kịch bản tăng trưởng, có giải pháp điều hành kịp thời, phù hợp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, bảo đảm hoàn thành cao nhất chỉ tiêu đề ra. Tích cực đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2019 đạt kết quả cao nhất, nhất là đối với các dự án lớn, quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát việc phân bổ vốn đầu tư công, tránh tình trạng để dư nguồn, không phân bổ hết kế hoạch vốn; hoàn thành công tác giao kế hoạch năm 2020 trước ngày 31/12/2019. Đôn đốc các bộ, ngành và địa phương tích cực triển khai các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Chủ động rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của những dự án giải ngân chậm, không có khả năng thực hiện sang dự án có khả năng giải ngân cao hơn, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Chính phủ thống nhất với báo cáo về việc cho phép bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2020 trong năm 2019 những dự án sử dụng nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách nhà nước tại địa phương có quyết định đầu tư, quyết định chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư sau ngày 31/10/2019 đã được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016.

Các cấp các ngành tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khơi thông nguồn lực, tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra.

Lập Tổ công tác đặc biệt rà soát những quy định chồng chéo, bất cập

Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng, có sự tham gia của các bộ, cơ quan liên quan để rà soát những quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai các Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; các Nghị quyết, Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp thu ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 408/TB-VPCP ngày 01/12/2019, ý kiến Thành viên Chính phủ, ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trong đó đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm với yêu cầu nỗ lực và phấn đấu cao nhất trên tinh thần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển bền vững, tham gia sâu rộng hơn vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu; cạnh tranh năng động về kinh tế nhưng an toàn, bền vững về xã hội và môi trường; bảo đảm duy trì, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn mới.

Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế; quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế; tìm dư địa mới cho tăng trưởng; ứng dụng mạnh mẽ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực; khai thông, giải phóng tối đa mọi nguồn lực, phát huy mạnh mẽ vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn, kinh tế số; đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương, phấn đấu đến hết năm 2020 cả nước có ít nhất 01 triệu doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các công trình quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm, cấp bách; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và có kế hoạch, giải pháp cụ thể tăng năng lực cạnh tranh quốc gia 10 bậc; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện hiệu quả giảm nghèo bền vững, xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long; tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết Trung ương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế, thực hiện tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch AEPA 41; tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thông tin, truyền thông, lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết và có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/12/2019. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2019.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo xây dựng và duyệt nội dung dự thảo Nghị quyết thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách trước khi trình Thủ tướng Chính phủ để đưa ra xin ý kiến và quán triệt thực hiện tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 30/12/2019.

Về Đề nghị sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Chính phủ thống nhất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo trình tự, thủ tục rút gọn; trong đó tập trung sửa đổi nội dung quy định Khoản 3 Điều 8 như đề nghị của Bộ Tài chính. Giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 12 năm 2019.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 theo hướng Thủ tướng Chính phủ quyết định một số trường hợp đặc biệt đối với nội dung hỗ trợ vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1015
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.