Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 14/09/2021-16:00:00 PM
Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025

(MPI) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 1274/QĐ-BKHĐT về Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Chủ đề của phong trào thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025 là “Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025”

Chương trình ban hành nhằm cụ thể hóa và phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi đoàn kết, đồng lòng phòng chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án cụ thể của Chương trình hành động của Ngành phải bám sát và cụ thể hóa được các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ; gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, khả thi cao nhất.

Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư nhằm huy động sức mạnh, trí tuệ tập thể; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, cùng đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu của toàn Ngành, của từng cán bộ, công chức, người lao động, đồng thời thể hiện cam kết quyết tâm hành động hiệu quả của ngành Kế hoạch và Đầu tư nhằm thực hiện thắng lợi hiệu quả các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra với phương châm “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân trước dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu; bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời các đối tượng dễ bị tổn thương, đối tượng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, lâu dài; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, chuẩn bị kỹ các điều kiện, sẵn sàng tận dụng cơ hội để phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đấy tăng trưởng, phát triển bền vừng là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách”.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đơn vị trong Bộ, đơn vị kế hoạch đầu tư thuộc Bộ, cơ quan Trung ương, các Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Khu kinh tế, Khu công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động triển khai thực hiện và tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động.

Cụ thể, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết và bảo đảm an sinh xã hội; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lượng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và triển khai các giải pháp chuyển đổi số; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Về kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trong Bộ, đơn vị kế hoạch đầu tư thuộc Bộ, cơ quan Trung ương, các Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Khu kinh tế, Khu công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên, liên tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ, ngành Kế hoạch và Đầu tư về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành, quy định của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặc thù, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó trọng tâm là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Đảng và Quốc hội và các phong trào thi đua khác.

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, đổi mới phương thức đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua đảm bảo thực chất, hiệu quả trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, Bộ, Ngành hằng năm và trong cả giai đoạn 2021-2025; phát huy tinh thần sáng tạo, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, thực chất; huy động sự tham gia đông đảo, hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, trong toàn Ngành. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong gương mẫu của Bí thư cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị trong toàn Ngành, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Đặc biệt cần quan tâm chú trọng tuyên truyền các mô hình hay, hiệu quả, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho các thế hệ trong Ngành nhằm khơi gọi sự tự hào, học hỏi, tiếp nối của các thế hệ trong Ngành, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bộ trưởng yêu cầu trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động và các đề án, nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Khu công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết hằng năm của đơn vị; tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung của Chương trình hành động.

Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua của đơn vị gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trước ngày 20/9/2021 để theo dõi, tổng hợp và làm căn cứ đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm và 5 năm.

Các Báo, Tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Bộ và các trang tin của các đơn vị trong toàn Ngành chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng thời lượng các chuyên trang, chuyên mục về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, kết quả thực hiện phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động Ngành./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1027
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.