Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 16/12/2021-17:00:00 PM
Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (Xem tin ảnh)
(MPI) - Nhằm giới thiệu và tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, ngày 16/12/2021, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị phổ biến về Luật này. Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự Hội nghị có Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương. Tại các điểm cầu có đại diện các bộ, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và đại diện Cục Thống kê của 63 tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Luật đã được công bố theo Lệnh công bố số 03/2021/L-CTN ngày 25/11/2021 của Chủ tịch nước. Luật gồm 02 điều và 01 Phụ lục kèm theo.

So với Luật Thống kê năm 2015, Luật sửa đổi lần này đã sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 17, điểm d khoản 2 Điều 48 và thay thế Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13. Thứ nhất, bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và địa phương xây dựng, trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ hai, bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và địa phương định kỳ 05 năm, rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định về việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định thẩm quyền công bố thông tin thống kê của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia. Thứ tư, thay thế Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia kèm theo Luật Thống kê 2015.

Phụ lục Danh mục gồm 21 nhóm với 230 chỉ tiêu. Đây là những chỉ tiêu ở tầm quốc gia, phản ánh bao quát những nội dung cơ bản, cốt lõi về kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, tập trung phản ánh, đánh giá thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; chính sách về phát triển bền vững; Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, tập trung vào các nhóm chuyển đổi số, kinh tế số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế bao trùm; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics; giới và bình đẳng giới; quan hệ hội nhập quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam,...

Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Trình bày một số nội dung cơ bản và kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, Luật là cơ sở pháp lý cao nhất để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm số liệu thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp trong điều kiện mới của đất nước và hội nhập quốc tế.

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã cập nhật, phản ánh, đánh giá một số chính sách pháp luật, mục tiêu đường lối đổi mới trong thời gian gần đây. Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đồng thời đã cập nhật, quy định các chỉ tiêu thống kê phản ánh quan hệ hội nhập quốc tế, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam; các chỉ tiêu thống kê phản ánh, dự báo, đo lường sự phát triển của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế bao trùm; các chỉ tiêu thống kê về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu thống kê phản ánh liên kết vùng và nhóm yếu thế.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, để triển khai thi hành Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê theo Công văn số 8663/BKHĐT-TCTK ngày 09/12/2021. Nội dung công việc chủ yếu trong Kế hoạch gồm: Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định quy định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Đồng thời, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chương trình điều tra thống kê quốc gia; Quyết định quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Các Bộ, ngành cập nhật, sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành và chế độ báo cáo thống kê cấp Bộ, ngành phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới và triển khai thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam Rana Flowers chúc mừng Việt Nam đã đạt được những kết quả trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê. UNICEF tự hào vì đã có những đóng góp trong một số cuộc điều tra của Việt Nam và gần đây nhất là điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ (SDGCW) Việt Nam 2020-2021.

UNICEF cũng tự hào vì đã có những đóng góp trong quá trình cho việc sửa đổi Luật, trong đó có 14 chỉ tiêu liên quan đến trẻ em. Điều này cho phép Việt Nam chủ động giám sát, báo cáo quyền trẻ em và đưa ra những quyết định giải quyết những vấn đề về trẻ em cũng như có đầu tư phúc lợi đa chiều cho trẻ em. Việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê đã mở ra một trang mới, tạo ra quyết định dựa trên bằng chứng, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nói chung và Tổng cục Thống kê nói riêng trong thời gian tới để đảm bảo an toàn hơn cho phụ nữ và trẻ em, xây dựng một tương lai xanh hơn.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, trong suốt quá trình gần 7 năm triển khai Luật Thống kê năm 2015, chúng ta có những kinh nghiệm về quy trình, thủ tục cũng như thẩm quyền thực hiện. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê của Luật Thống kê lần này có những nội dung mới, chỉ tiêu mới. Trên cơ sở kinh nghiệm đã có và cập nhật thêm kiến thức mới, để đưa nhanh quy định Luật Thống kê mới vào cuộc sống.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương yêu cầu, các công chức, viên chức ngành Thống kê cần bám sát quy định mới trong Luật, bắt tay vào triển khai ngay trong thời gian tới. Đối với người làm công tác thống kê tại các bộ, ngành, cần phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về Thống kê. Từ đó, nâng cao công tác biên soạn chỉ tiêu thống kê ở cấp quốc gia và cơ sở, nâng cao chất lượng công tác thống kê, chất lượng số liệu thống kê, để cộng đồng, xã hội và các tổ chức quốc tế tin tưởng vào số liệu thống kê. Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Thống kê nhanh chóng nghiên cứu, kịp thời hướng dẫn những vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Thống kê ở các cấp và các bộ, ngành. Đồng thời, phối hợp với đơn vị chức năng để phổ biến, tuyên truyền Luật theo quy định chung, để Luật sẵn sàng bước vào thời kỳ hiệu lực, thực hiện quản lý một cách hiệu quả nhất./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1435
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.