Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 02/03/2022-12:35:00 PM
Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 (Xem tin ảnh)
(MPI) - Ngày 02/3/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc và Chủ tịch Công đoàn Bộ Lê Thị Tường Thu.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì Hội nghị. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Lãnh đạo Bộ gửi lời tri ân tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư, ghi nhận và biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các đơn vị đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2021; tiếp tục phát huy và ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của Bộ là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược cho Đảng, nhà nước thông qua việc chủ động nghiên cứu xây dựng thể chế, các kịch bản chỉ đạo điều hành, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Thứ trưởng bày tỏ niềm tự hào khi các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, các ngành, Trung ương và địa phương luôn luôn đánh giá cao vai trò năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư. Kết quả đó là sự đóng góp, nỗ lực của cả tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, sự đoàn kết đồng lòng của từng cá nhân trong mỗi đơn vị, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành tạo điều kiện của Ban cán sự Đảng, sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Trong những năm qua, với sự quyết đoán, sự vững vàng và tầm nhìn chiến lược, Bộ trưởng đã chèo lái con thuyền vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được thành tích ngày hôm nay đem lại vị thế cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ngành Kế hoạch và Đầu tư. Hội nghị cán bộ đại biểu công chức, viên chức là diễn đàn dân chủ cơ sở để công chức, viên chức và người lao động có thể tham gia đóng góp vào sự phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phát huy quyền dân chủ và thực hiện hoạt động quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cùng nhau nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trực tiếp liên quan tới bảo vệ, tạo điều kiện cho quyền lợi của người lao động được làm việc và cống hiến cho ngành Kế hoạch và Đầu tư. Thảo luận và đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất, năng lực, trí tuệ, để tiếp tục xây dựng toàn Ngành ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, đề nghịHội nghị bàn các biện pháp nhằm nâng cao đời sống của người lao động, cải thiện môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp đồng thời nhìn nhận lại trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong việc thực hiện chức trách và phận sự của mỗi cán bộ công chức đối với việc đảm bảo quy định, nguyên tắc của cơ quan trong việc đóng góp, giữ gìn sự đoàn kết, xây dựng trong từng đơn vị.

Để Hội nghị thực sự phát huy dân chủ, quyền làm chủ của cán bộ, công chức trong cơ quan đề nghị phát huy tinh thần thẳng thắn, trao đổi cởi mở vì sự phát triển chung của cơ quan với tinh thần xây dựng, rút kinh nghiệm những việc chưa làm được, tổng kết những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm tiến tới xây dựng một tập thể ngày càng vững mạnh hơn. Năm 2022 là năm cần hành động để bứt phá phát triển thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Văn Đoàn đã trình bày Báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Văn Đoàn đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và dự báo sát tình hình để từ đó tích cực tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản phát triển phù hợp cũng như những giải pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu các tác động tiêu cực và đạt được mục tiêu kép trong phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật là xây dựng, cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành các văn bản quan trọng như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, ban hành 05 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đề xuất sửa đổi 06 luật, trình Chính phủ 12 Nghị định sửa đổi bổ sung, 09 Nghị quyết, … tham mưu nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tham mưu nhiều giải pháp, có trọng tâm, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu trong ngắn hạn và trung hạn nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, liên kết vùng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, …

Chủ tịch Công đoàn Bộ Lê Thị Tường Thu trình bày tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các đơn vị liên quan đến cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ. Ảnh: MPI

Thực hiện Nghị quyết chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được của giai đoạn vừa qua, trong năm 2022, với phương châm hành động là “ Phục hồi hiệu quả, Phát triển bền vững”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, đất nước đang trải qua giai đoạn khó khăn với nhiều thách thức, những vấn đề liên quan tới phát triển đất nước, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững, nâng cao giá trị của Việt Nam trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, các vấn đề liên quan tới nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trước những thời cơ và thách thức đó, Thứ trưởng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của ngành, duy trì bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên để đóng góp công sức của mình xây dựng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày càng vững mạnh. Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục hưởng ứng và triển khai có hiệu quả sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhất là phong trào thi đua phòng, chống, chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024.
Ảnh: MPI

Tiếp tục hưởng ứng triển khai có hiệu quả phong trào thi đua của ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2021-2025 do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã phát động vào ngày 17/9/2021 với chủ đề “Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong, gương mẫu, chủ động sáng tạo đồng hành cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025”. Để tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng công việc hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo phục hồi phát triển, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1483
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.