Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 30/12/2021-15:20:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên

Nội dung kiến nghị (số 57 tại văn bản số 8243/VPCP-QHĐP): Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành các văn bản cụ thể hóa để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; Sớm quyết định đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025; Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Đồng thời, cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình kế hoạch 2021 sang niên độ tài chính 2022 để các địa phương có thời gian triển khai thực hiện; Ban hành văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 sau khi có quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời:

a) Về tiến độ ban hành các văn bản cụ thể hóa các Nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG)

* CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030:

Ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1409/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội, trong đó giao Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan xây dựng Báo cáo Nghiên cứu khả thi Chương trình và ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện các Chương trình. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện như sau:

Ngày 18/8/2021, Hội đồng thẩm định nhà nước đã có văn bản số 5466/BC-HĐTĐNN về việc báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tể - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trình Thủ tướng Chính phủ. Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Ủy ban Dân tộc hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình; Ngân hàng Nhà nước chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó xác định cơ chế đặc thù trong quản lý, tố chức thực hiện các CTMTQG. Các Bộ, ngành được giao chủ trì thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình và Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình đang triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện, dự kiến các văn bản sẽ ban hành trong quý IV năm 2021.

* CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương có liên quan hoàn thiện Báo cáo Nghiên cứu khả thi Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ (Tờ trình số 5301/TTr-BNN-VPĐP ngày 20/8/2021).

Căn cứ Công văn số 7618/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 04/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước và các bộ, ngành trung ương có liên quan để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định Nhà nước (Công văn số 7896/BNN-VPĐP ngày 22/11/2021; Báo cáo số 7913/BC-BNN-VPĐP ngày 23/11/2021).

Để cụ thể hoá các nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới được quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình. Dự kiến trong tháng 12/2021 sẽ hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngay sau khi Quyết định đầu tư của Chương trình giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

* CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ: (i) Ban hành Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/07/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; (ii) Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Tờ trình số 124/TTr-LĐTBXH ngày 09/12/2021); (iii) Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trong tháng 12/2021 (Tờ trình số 123/TTr-LĐTBXH ngày 08/12/2021).

b) Về đề nghị kéo dài thời hạn giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các CTMTQG năm 2021:

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Quốc hội đã đồng ý chuyển nguồn kế hoạch vốn năm 2021 thực hiện các CTMTQG sang năm 2022./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 121
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.