Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022
English
a A
Ngày 07/09/2022-16:28:00 PM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030

(MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-BKHĐT về Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, việc ban hành Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (Chiến lược).

Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm tục, có hiệu quả Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030, trong đó tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện, góp phần thiết thực trong công tác phát triển thanh niên trên cả nước.

Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực tiễn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ để tạo sự chủ động và góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình.

Về các nhiệm vụ, nội dung của Chương trình: (i) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệu việc thực hiện Chiến lược và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đối với công chức, viên chức về Chiến lược, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và các văn bản liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lồng ghép các hội nghị phổ biến, quán triệt phù hợp với tình hình thực tế.

(ii) Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược như các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chung: lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm; 100% thanh niên thuộc Bộ trong độ tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ.

Đối với thanh niên là công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; được chủ trì các công trình khoa học và công nghệ.

Đối với thanh niên là sinh viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ sẽ được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hơp./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 970
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.