Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 29/09/2022-16:29:00 PM
Hỏi đáp về Luật doanh nghiệp
Câu hỏi của bạn đọc Bùi Trung Dũng, email: dungtrasco@yahoo.com.vn.

Doanh nghiệp có khoản đầu tư, hiện nay muốn bán. Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì Đại hội cổ đông sẽ quyết định việc bán tài sản, khoản đầu tư có giá trị từ 35% trên tổng tài sản của Công ty. Trị giá khoản đầu tư theo sổ sách chưa đến 35%, nhưng giá trị bán thực tế sẽ cao hơn tỷ lệ 35%. Hiện tại luật chưa quy định rõ giá trị khoản đầu tư theo số sách hay theo giá trị bán thực tế. Vậy xin hỏi trường hợp nay thuộc thẩm quyền của quyết định của Đại hội cổ đông không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định Đại hội đồng cổ đông “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác”.

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 147 và điểm d khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, việc “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác” phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết tán thành.

Các quy định nêu trên của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về việc bán tài sản của công ty cổ phần theo giá trị của tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty (giá trị sổ sách), không quy định theo giá bán tài sản thực tế.

Việc hạch toán chênh lệch giữa giá trị sổ sách và giá bán tài sản thực tế thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán. Đề nghị Quý bạn đọc tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về tài chính, kế toán đối với nội dung này./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1667
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.