Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 20/09/2022-16:45:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng

Nội dung kiến nghị (câu 22 tại văn bản số 5060/VPCP-QHĐP):

Cử tri đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc xem xét rà soát các quy định tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương (NSTW) và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương (NSĐP) thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG. Vì qua thực tế triển khai, thực hiện cho thấy một số quy định còn chưa có hướng dẫn thống nhất hoặc thiếu sót. Do đó, cử tri đề nghị Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể về việc phân bổ NSTW, cơ chế lồng ghép nguồn vốn thực hiện các CTMTQG để thực hiện thống nhất, góp phần thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra.

Trả lời:

- Về phân bổ NSTW thực hiện các CTMTQG:

Trên cơ sở Nghị quyết số 40/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về phương án phân bổ NSTW năm 2022, căn cứ các Quyết định phê duyệt 03 CTMTQG giai đoạn 2021-2025, các Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của NSĐP thực hiện 03 CTMTQG giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ và phương án phân bổ vốn NSTW thực hiện 03 CTMTQG của các Bộ chủ Chương trình, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22/5/2022 về phân bổ NSTW giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 CTMTQG; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 về phân bổ NSTW giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 CTMTQG và Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 về giao dự toán NSTW năm 2022 thực hiện 03 CTMTQG.

Về phân bổ NSTW thực hiện 2 CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh Cao Bằng căn cứ quy định tại các Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021, số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành đối tượng, Chương trình chuyên đề và thông tư, văn bản của Bộ Tài chính, các chủ chương trình, chủ dự án thành phần liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và tổ chức triển khai 02 CTMTQG nêu trên để chủ động xây dựng và phê duyệt, giao dự toán ngân sách trung ương theo thẩm quyền được phân cấp.

- Về cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các CTMTQG, đề nghị địa phương căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội và Điều 10 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG chủ động thực hiện việc xây dựng, ban hành cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các CTMTQG tại địa phương theo thẩm quyền.

- Về nhận định “qua thực tế triển khai, thực hiện cho thấy một số quy định còn chưa có hướng dẫn thống nhất hoặc thiếu sót”:

Để triển khai Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3948/BKHĐT-TCTT ngày 14/6/2022; triển khai các Quyết định phê duyệt đầu tư các CTMTQG, các cơ quan chủ CTMTQG (Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội) và các cơ quan chủ dự án thành phần đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 17 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 17 văn bản cấp Bộ để hướng dẫn tổ chức thực hiện các CTMTQG. Do vậy, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng rà soát các quy định nêu trên, chủ động các giải pháp tổ chức, thực hiện các nội dung, hoạt động của từng CTMTQG đạt hiệu quả cao.

Thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025, hiện nay, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao đang tiếp tục rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các CTMTQG thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và giải quyết các kiến nghị của các địa phương theo thẩm quyền; đề xuất phương án xử lý, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có văn bản báo cáo cụ thể về các quy định cần được hướng dẫn thống nhất hoặc những nội dung quy định chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, để các Bộ có liên quan rà soát, tổng hợp và đề xuất phương án giải quyết.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 492
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.