Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 26/10/2022-15:42:00 PM
Xây dựng Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030
(MPI) - Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, cập nhật Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ đã xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và thay thế Quyết định 681/QĐ-TTg.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Thực hiện cam kết quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 tại Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017. Kế hoạch hành động quốc gia đã xác định 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 với 115 mục tiêu cụ thể và phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch hành động. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đề ra trong Kế hoạch hành động quốc gia đó là xây dựng Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, làm thước đo để đánh giá việc thực hiện các mục tiêu tại các mốc thời gian 2020, 2025, 2030.

Lộ trình là một cơ sở quan trọng cho công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và cũng là căn cứ để các bộ, ngành và địa phương lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; xây dựng các chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong từng thời kì từ nay đến năm 2030. Trên cơ sở đó, ngày 04/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-TTg phê duyệt Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến 2030, với 119 chỉ tiêu nhằm giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam theo 3 mốc cần đạt đến là năm 2020, 2025 và 2030.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện Quyết định 681/QĐ-TTg và trong bối cảnh hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy cần rà soát, cập nhật lại Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do dịch COVID-19 xảy ra trong 2 năm 2020-2021 đã có những tác động tiêu cực tới tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và các chiến lược, kế hoạch, chương trình của các ngành, lĩnh vực cho thời kỳ 2021-2030 được ban hành trong thời gian gần đây đã điều chỉnh, cập nhất một số mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến phát triển bền vững để phù hợp với bối cảnh mới.

Cùng với đó, bối cảnh mới, cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ tư, đổi mới sáng tạo, các tiến bộ của khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay với nhiều thay đổi đã dẫn đến một số chỉ tiêu và Lộ trình đặt ra trong Quyết định 681/QĐ-TTg là không còn phù hợp; Đảm bảo tính thống nhất, hài hòa giữa các chỉ tiêu trong Quyết định 681/QĐ-TTg và các chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Luật thống kê, các chỉ tiêu phát triển bền vững ban hành tại Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong mối tương quan về khả năng so sánh với các chỉ tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

Việc rà soát, cập nhật Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 được thực hiện theo hai bước. Bước thứ nhất - Rà soát và đề xuất danh mục các chỉ tiêu, rà soát các chỉ tiêu tại Quyết định 681/QĐ-TTg, từ đó đề xuất các chỉ tiêu giữ nguyên, các chỉ tiêu cần điều chỉnh tên gọi cho phù hợp, các chỉ tiêu cần loại bỏ khỏi danh sách và đề xuất các chỉ tiêu mới cần đưa vào danh mục để xây dựng Lộ trình cập nhật đến 2030.

Danh mục các chỉ tiêu được đề xuất đưa vào Lộ trình cập nhật cần bảo đảm các yêu cầu: Phù hợp với nội dung của Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững theo Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và các chiến lược, kế hoạch, chương trình của các ngành, lĩnh vực cho thời kỳ 2021-2030 được ban hành thời gian gần đây; Phù hợp với Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam ban hành tại Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, ngành, lĩnh vực và có khả năng thu thập số liệu định kỳ để theo dõi, đánh giá.

Bước thứ hai - Đề xuất Lộ trình cần đạt của các chỉ tiêu đến năm 2025 và 2030, dựa vào danh mục các chỉ tiêu được xác định ở bước 1, tiến hành đề xuất Lộ trình cần đạt được của các chỉ tiêu này đến năm 2025 và 2030. Việc đề xuất Lộ trình căn cứ vào: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong giai đoạn 2016-2021; Các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và các chiến lược, kế hoạch, chương trình của các ngành, lĩnh vực cho thời kỳ 2021-2030; Đề xuất của Bộ, ngành, cơ quan và tham vấn chuyên gia.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 gồm 3 Điều, trong đó nội dung chính là danh mục Lộ trình cập nhật các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 bao gồm 122 chỉ tiêu được phân bổ trong 76/115 mục tiêu cụ thể thuộc 17 mục tiêu chung về phát triển bền vững Việt Nam ban hành tại Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030. Trong số đó, có 69 chỉ tiêu giữ như tên gọi cũ, 41 chỉ tiêu điều chỉnh tên gọi, bỏ 9 chỉ tiêu và bổ sung mới 12 chỉ tiêu so với Quyết định 681/QĐ-TTg. Có 65 chỉ tiêu vẫn giữ nguyên như lộ trình theo Quyết định 681/QĐ-TTg, 46 chỉ tiêu điều chỉnh lộ trình và bổ sung thêm 11 lộ trình mới ứng với các chỉ tiêu mới bổ sung.

Dự thảo Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2096
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.