Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 29/11/2022-13:05:00 PM
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
(MPI) - Chiều ngày 28/11/2022, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 CTMTQG và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ảnh: quochoi.vn

Trình bày báo cáo tóm tắt Tờ trình của Chính phủ về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương (NSTW) giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc phân bổ 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 CTMTQG thực hiện theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư CTMTQG giai đoạn 2021-2025, các Quyết định Thủ tướng Chính phủ quyết định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn NSTW thực hiện CTMTQG giai đoạn 2021-2025 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư từng CTMTQG giai đoạn 2021-2025, các chương trình, đề án chuyên đề thuộc từng CTMTQG giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, đối với CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phân bổ 2.942,139 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình như sau: Phân bổ 2.497,732 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong đó, phân bổ 2.138,811 tỷ đồng cho Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã để thực hiện một số nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 và Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021.

Phân bổ 358,921 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương thực hiện Nội dung số 02 “Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý” thuộc Tiểu dự án 2 Dự án 3; Nội dung “Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự” thuộc Tiểu dự án 2 Dự án 10 của Chương trình. Chưa phân bổ 444,407 tỷ đồng. Số vốn này dự kiến để thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho 02 trường (Trường Hữu Nghị T78, Trường Hữu Nghị 80). Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ, giao kế hoạch số vốn này sau khi hoàn thành việc rà soát, bàn giao, tiếp nhận quản lý 02 trường hoàn thành theo quy định.

Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững, phân bổ 2.000 tỷ đồng vốn còn lại cho 17 tỉnh thực hiện đầu tư một số công trình giao thông liên xã trên địa bàn 22 huyện nghèo theo quy định tại Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với CTMTQG xây dựng nông thôn mới, phân bổ 3.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình như sau: Phân bổ 2.050 tỷ đồng cho 45 tỉnh nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương và các tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi theo các tiêu chí, hệ số phân bổ quy định tại khoản các khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phân bổ 300 tỷ đồng cho 30 tỉnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phân bổ 650 tỷ đồng cho các tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong quá trình triển khai Chương trình theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Mục 1 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: quochoi.vn

Về nội dung đề xuất bổ sung vốn nước ngoài vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của CTMTQG xây dựng nông thôn mới, tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 không thể hiện rõ cơ cấu vốn nước ngoài (88,6 triệu USD vốn vay) trong tổng số 30.000 tỷ vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 của CTMTQG xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021, Quốc hội quyết nghị bố trí 30.000 tỷ đồng vốn trong nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025 để thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới. Do vậy, chưa có cơ sở để phân bổ 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỷ đồng) vốn vay cho 16 tỉnh tham gia thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

Việc huy động thêm nguồn lực ưu đãi bổ sung vốn cho đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở sẽ góp phần thực hiện Nội dung 08 thuộc Nội dung thành phần số 02 của CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2022.

Bên cạnh đó, khoản vay 88,6 triệu USD là khoản vay ưu đãi cuối cùng của Ngân hàng Phát triển châu Á cho Việt Nam và thời hạn cuối cùng để rút vốn về NSNN là ngày 31 tháng 3 năm 2023. Nếu không kịp thời hoàn thiện các thủ tục bổ sung 88,6 triệu USD này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sẽ không thể huy động thêm nguồn vốn ưu đãi này cho thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới.

Căn cứ quy định Luật Đầu tư công, các Nghị quyết số 25/2021/QH15 và số 29/2021/QH15 của Quốc hội và xét sự cần thiết, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc bổ sung 88,6 triệu USD vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nguồn bổ sung từ nguồn kế hoạch vốn nước ngoài chưa phân bổ tại Nghị quyết số 29/2021/QH15.

Trên cơ sở đề xuất bổ sung 88,6 triệu USD vốn vay nêu trên, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phương án phân bổ 2.050 tỷ đồng vốn nước ngoài cho 16 tỉnh tham gia thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe trình bày Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về nội dung này./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 663
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.