Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 30/11/2022-12:49:00 PM
Xây dựng quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tạo đột phá, là tiền đề, động lực để tỉnh phát triển trong giai đoạn mới (Xem tin ảnh)
(MPI) - Với những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi chúng ta cần phải nghiên cứu, xây dựng được bản quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tạo đột phá, là tiền đề, động lực để tỉnh Bắc Kạn phát triển trong giai đoạn mới.

Trên đây là nội dung phát biểu mở đầu phiên họp của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định tại phiên họp thẩm định quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự phiên họp có đại diện các bộ, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định; các chuyên gia, ủy viên phản biện và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía tỉnh Bắc Kạn có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: MPI

Có thể nói Bắc Kạn là tỉnh khó khăn, tỉnh miền núi với diện tích đất lâm nghiệp là chủ yếu, không có biên giới, không có biển, cách xa các trung tâm phát triển kinh tế của đất nước. Tỉnh có địa hình chủ yếu là đồi, núi dốc, nên đầu tư hạ tầng rất khó khăn, suất đầu tư cao. Đây cũng là tỉnh có dân số ít nhất và chủ yếu là người dân tộc thiểu số (chiếm 88,02%).

Nhận thức được ý nghĩa to lớn của quy hoạch, tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực, tập trung xây dựng được bản quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Hội đồng thẩm định xem xét. Để tỉnh tiếp tục hoàn thiện quy hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các chuyên gia, thành viên Hội đồng cho ý kiến về các nhóm vấn đề như tính hợp lý và sự đảm bảo để phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch; Đánh giá phương pháp lập quy hoạch và nội dung bản quy hoạch tỉnh Bắc Kạn, đặc biệt về việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch về dữ liệu, chồng lớp bản đồ; Xác định vai trò, vị thế của tỉnh trong vùng; Quan điểm, triết lý, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong kỳ quy hoạch; Định hướng phát triển trong từng ngành, từng lãnh thổ và phân bổ không gian, phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở khai thác hiệu quả nhất về tài nguyên, lợi thế, nhất là lợi thế về lâm nghiệp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cho biết, tỉnh Bắc Kạn đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực đã luôn sát sao cùng tỉnh trong quá trình xây dựng quy hoạch.

Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn là nội dung rất quan trọng của tỉnh, là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển, là tiền đề để tỉnh Bắc Kạn thực hiện mục tiêu từ một tỉnh còn nhiều khó khăn từng bước trở thành tỉnh phát triển khá của vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu. Ảnh: MPI

Ông Nguyễn Đăng Bình mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết của các thành viên Hội đồng thẩm định, đại diện các bộ, ngành trung ương, các chuyên gia để giúp Tỉnh hoàn thiện hơn quy hoạch, đồng thời để triển khai các điểm đột phá, động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trong thời gian tới.

Theo báo cáo tóm tắt về quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Phó Chủ tịch thường trực Đinh Quang Tuyên trình bày tại phiên họp, tỉnh đưa ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có đầy đủ các nền tảng cơ bản của trình độ phát triển trung bình khá so với cả nước. Đẩy mạnh phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng. Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao; Tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản và kim loại màu; Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối quan trọng; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, chú trọng giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Kạn có nền kinh tế năng động; hệ thống không gian hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững, có môi trường sống tốt; mức phát triển khá so với các địa phương trong cả nước.

Về các đột phá phát triển, tỉnh xác định thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch là trọng tâm; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh; Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư đồng bộ hiện đại với trọng tâm là hệ thống giao thông; Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Cho ý kiến về nội dung quy hoạch, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo và cho rằng, dự thảo được xây dựng công phu, nghiêm túc, toàn diện, có căn cứ khoa học, bám sát các quy định của pháp luật về quy hoạch; bám sát Luật, Nghị định, các định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời tập trung cho ý kiến về sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 907/QĐ-TTg ngày 29/6/2020; Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch và sự phù hợp với quy định tại Luật Quy hoạch; Việc tích hợp các nội dung đề xuất đưa vào nội dung quy hoạch tỉnh Bắc Kạn.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: MPI

Ý kiến của các đại biểu cũng đề nghị phân tích, đánh giá các yếu tố đặc thù, đề nghị bổ sung dự báo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bổ sung đánh giá sự phân bố không gian của đô thị và nông thôn, hiệu quả sử dụng đất, khả năng huy động nguồn lực; phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong phát triển hệ thống đô thị, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn khoáng sản.

Về phương án quy hoạch, cần rà soát, bổ sung làm rõ mô hình và quan điểm phát triển, nhấn mạnh quan điểm phát triển nhanh và bền vững; bổ sung chỉ tiêu về phát triển và định hướng phân bổ không gian một số ngành trong thời kỳ quy hoạch, phương án liên kết các vùng, đề xuất nhu cầu đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu để giải quyết điểm nghẽn phát triển; rà soát phương án phát triển các cụm công nghiệp; đề xuất các dự án đầu tư cụ thể trong thời kỳ quy hoạch để đảm bảo thuận lợi trong việc triển khai sau khi quy hoạch được phê duyệt; rà soát, bổ sung các mỏ khoáng sản thăm dò khai thác.

Quy hoạch đề xuất phát triển du lịch mũi nhọn, đột phát phát triển, do vậy cần xác định dự án ưu tiên đầu tư để đạt mục tiêu này. Việc phát triển du lịch là cần thiết và tỉnh có nhiều tiềm năng, là căn cứ cách mạng, có hồ Ba Bể; cần đẩy nhanh hạ tầng phát triển du lịch.

Tham gia ý kiến, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội đánh giá cao quy hoạch tỉnh Bắc Kạn, được xây dựng công phu, toàn diện, có sự tham gia tích cực của UBND tỉnh và cho rằng, dự thảo cần nghiên cứu đưa ra quan điểm, phương hướng, mục tiêu phát triển sâu sắc hơn; đánh giá bài bản, khoa học hơn về tiềm năng lợi thế, tồn tại, hạn chế của tỉnh vì đây là nội dung quan trọng. Đồng thời nhấn mạnh đến kịch bản tăng trưởng; Chiến lược phát triển và đột phá trọng tâm; phân kỳ dự án đầu tư, đặc biệt là cần lựa chọn dự án trọng điểm tập trung nguồn lực để hoàn thành, không dàn trải, mạnh dạn đưa dự án cho tầm nhìn dài hạn đến năm 2050.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý sâu sắc, trách nhiệm, chất lượng, quan trọng và ý nghĩa đối với tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình khẳng định, tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến để khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; tháo gỡ các điểm nghẽn về vị trí địa lý, hạ tầng, chất lượng nhân lực và phát huy được tiềm năng, thế mạnh, tập trung vào 04 đột phá như dự thảo quy hoạch nêu ra. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành, đặc biệt là trong việc thực hiện các định hướng phát triển quan trọng trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu kết luận. Ảnh: MPI

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn, sự nỗ lực quyết tâm của các sở, ngành liên quan trong quá trình xây dựng quy hoạch và đề nghị trên cơ sở các ý kiến góp ý, tỉnh Bắc Kạn cần khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, trong đó cần nhấn mạnh thêm động lực phát triển; mục tiêu phát triển dựa trên các trụ cột phát triển; xác định rõ các điểm mạnh, điểm nghẽn trong phát triển; về động lực cho tăng trưởng cần nhanh chóng xây dựng cơ chế; tập trung vào việc có hiệu quả an sinh xã hội, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Về quan điểm và triết lý phát triển cần nhấn mạnh thêm động lực cho phát triển của tỉnh; cùng với phát triển kinh tế, phải tập trung vào an sinh xã hội, tập trung vào giữ rừng, giữ dân, ổn định, nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo điều kiện sống tốt hơn cho Nhân dân. Phát triển kinh tế cần tập trung cho các trục động lực như hành lang Chợ Mới, thành phố Bắc Kạn, hồ Ba Bể để thúc đẩy lan tỏa.

Về mục tiêu phát triển, cần nhấn mạnh thêm yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, dựa trên các trụ cột kinh tế, văn hóa, xã hội môi trường, quốc phòng, an ninh; cần xác định rõ vai trò, vị trí, vị thế của tỉnh; chỉ ra được điểm nghẽn cản trở khi thực hiện, từ đó làm rõ quan điểm, định hướng phát triển.

Về động lực cho tăng trưởng, tỉnh Bắc Kạn cần nhanh chóng xây dựng cơ chế chính sách riêng; tiếp tục tập trung vào việc thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, nâng cao mức sống của người dân, nhất là với đại bộ phận người dân của tỉnh là dân tộc thiểu số. Phát triển du lịch và ngành công nghiệp chế biến trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Do điều kiện địa hình, vị trí, tỉnh Bắc Kạn gặp khó khăn trong công tác thu hút đầu tư, nhất là nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Trong khi đó, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có hạn nhất định, do vậy Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị, quy hoạch tỉnh Bắc Kạn phải sắp xếp, đưa ra được danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, lựa chọn các dự án cần đầu tư xây dựng trước để góp phần làm đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 983
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.