Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 22/02/2023-15:04:00 PM
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương
(MPI) – Ngày 20/02/2023, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 99-KH/ĐUK về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, xác định rõ nội dung, công việc và lộ trình cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Trung ương nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW phải bảo đảm 3 nội dung: Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập trung vào những hành động, việc làm cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức.

Kế hoạch đề ra 08 nội dung thực hiện. Một là, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2023 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đồng thời, cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả học tập và làm theo Bác gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quốc gia, dân tộc; ngày thành lập, truyền thống của các đảng bộ, các cơ quan Trung ương, đặc biệt là nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2023). Tăng cường tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”; tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Chuyên đề năm 2023 vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị và rà soát, bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định trong nội bộ.

Năm là, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cho phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tiễn của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị gắn với các quy định nêu gương của Đảng.

Sáu là, cấp ủy đảng các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục công tác nghiên cứu toàn diện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin gắn việc nghiên cứu, vận dụng với giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề năm 2023. Trong đó, chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch toàn khóa, hằng năm của cấp ủy và kế hoạch học tập làm theo của cá nhân và việc tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tám là, các đảng ủy trực thuộc tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, nhằm phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được; đồng thời, khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Kết luận 01; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị và nêu cao tinh thần, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Về tổ chức thực hiện, các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác năm 2023. Ban thường vụ cấp ủy các cấp, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01- KL/TW, việc học tập Chuyên đề toàn khoá, Kế hoạch số 35-KH/ĐUK và Chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” phù hợp với điều kiện cụ thể và sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW (hoàn thành trong tháng 4/2023). Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ. Đồng thời, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối)./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 3424
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.