Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Chi tiêu công, cấp vốn chính quyền địa phương và giá trị tiền tệ (01/10/2015-14:10:00 PM)
Phân tích thẩm định dự án đầu tư công (tài liệu tập huấn, triển khai Luật Đầu tư công, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, thẩm định dự án đầu tư công) (25/08/2015-14:05:00 PM)
Kinh nghiệm quốc tế trong đầu tư công (tài liệu tập huấn, triển khai Luật Đầu tư công, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, thẩm định dự án đầu tư công) (03/06/2015-14:25:00 PM)
Luật Đầu tư công (tài liệu tập huấn, triển khai Luật Đầu tư công, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, thẩm định dự án đầu tư công) (28/05/2015-14:16:00 PM)
Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (tài liệu tập huấn, triển khai Luật Đầu tư công, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, thẩm định dự án đầu tư công) (28/05/2015-14:08:00 PM)
Kinh nghiệm của Bỉ về Quản lý đầu tư công thông qua Công ty Đầu tư và Quản lý vốn Liên bang (FHIC) (14/04/2015-14:41:00 PM)
Dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm (14/04/2015-14:40:00 PM)
Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 (14/04/2015-14:38:00 PM)
Kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch, gắn phương pháp lập kế hoạch theo lãnh thổ với ngân sách nhà nước tại Vương quốc Bỉ (03/03/2015-14:45:00 PM)
Quy hoạch phát triển tại Malaysia, tập trung vào việc đạt được các kết quả (03/03/2015-14:43:00 PM)
Trang
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn