Thứ hai, 00/00/2023
°

Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng ở các cơ quan Trung ương

Ngày 16/05/2024 - 14:17:00 | 936 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Ngày 22/4/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Văn bản số 1751-CV/ĐUK về việc triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Nhằm phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được tăng cường về số lượng, chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khôi yêu cầu cá đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác tuyên truyền đến tất cả các chi bộ để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Đảng ủy Khối trên trang thông tin điện tử, thông tin sinh hoạt chi bộ Đảng bộ Khối và bản tin nội bộ các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; đa dạng hóa phương thức, nâng cao hiệu quả các loại hình tuyền truyền miệng; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận; gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền miện với hoạt động đấu tranh chống quan điểm sai trái trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miện và hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung công tác tuyên truyền gắn với tăng cường tính định hướng và thuyết phục, chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận với các phương tiện kỹ thuận hiện đại, sử dụng phương pháp tuyên truyền phù hợp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động, gắn công tác tuyên truyền với trao đổi, đối thoại, vừa truyền tải trực tiếp những thông tin cần thiết, vừa nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và nhân dân.

Quan tâm thành lập, kiện toàn, chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ báo cáo viên ở cấp cơ sở, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu theo hướng dẫn số 06/HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp; Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW ngày 30/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Đối với các đảng ủy cấp trên cơ sở đã xây dựng đội ngũ báo cáo viên cần kịp thời kiện toàn, bổ sung, thay thế, đảm bảo số lượng khi có thay đổi về nhân sự; đối với những đảng ủy cấp trên cơ sở chưa thành lập đội ngũ báo cáo viên khẩn trương xây dựng đội ngũ báo cáo viên; đối với đảng bộ cấp cơ sở, đảng ủy phân công ít nhất 01 đồng chí cấp ủy viên làm báo cáo viên của đảng bộ. Thời gian hoàn thành trước tháng 11/2024.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, định hướng công tác tuyên truyền và hoạt động báo cáo viên; kịp thời khen thưởng, động viên báo cáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng.

Hằng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; định kỳ tổ chức hội nghị, tổ chức đánh giá, tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và Công văn này; 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả hoạt đọng của đội ngũ báo cáo viên về Đảng ủy Khối qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để tổng hợp./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác