Thứ hai, 00/00/2023
°

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 06/06/2024 - 14:28:00 | 918 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05/6/2024 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương cho các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khẩn trương báo cáo Chính phủ trong tháng 6 để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 của các bộ, cơ quan, địa phương không giải ngân được hoặc chưa phân bổ chi tiết theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 07/5/2024 để bổ sung cho các bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân tốt, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án đường cao tốc, dự án có tính chất lan tỏa, kết nối, liên kết vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nhưng chưa được bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024, có nhu cầu bổ sung vốn để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư mới được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, có khả năng thực hiện và giải ngân ngay.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng dự thảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trước ngày 20/6/2024 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 theo quy định và theo hướng tập trung, trọng tâm trọng điểm, không dàn trải, ngân sách nhà nước trung ương tập trung vào các dự án lớn có tính liên tỉnh, liên vùng, liên quốc gia và quốc tế; ngân sách nhà nước địa phương tập trung cho các dự án có tính lan tỏa, kết nối trong tỉnh, liên kết trong phạm vi tỉnh...

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7/2024.

Theo Nghị quyết, về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 4206/BC-BKHĐT ngày 31/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến ngày 31/5/2024, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn năm 2024 chi tiết trên 634,6 nghìn tỷ đồng, đạt 95,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; ước thanh toán trên 148,2 nghìn tỷ đồng, đạt 22,34% kế hoạch, tương đương cùng kỳ năm 2023 (22,22%). Biểu dương 11 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao (trên 25% kế hoạch giao). Phê bình 32 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư dưới mức trung bình của cả nước, 04 bộ, cơ quan trung ương chưa thực hiện giải ngân.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện quyết liệt, chủ động, hướng dẫn xử lý kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường kiểm tra các dự án, chấn chỉnh ngay tồn tại, hạn chế, kiên quyết xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, điều chỉnh vốn, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án chậm giải ngân sang các dự án khác giải ngân nhanh và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia và các Chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu giải ngân theo đúng kế hoạch được giao.

Về tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 4209/BC-BKHĐT ngày 31/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thời gian tới bảo đảm chất lượng, hiệu quả, khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc thời gian qua, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiếp tục chủ động theo dõi, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; có văn bản trả lời, hướng dẫn cụ thể và đồng gửi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tham khảo, triển khai thực hiện; tăng cường tập huấn và giải đáp các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ bằng hình thức phù hợp; khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch được giao, bảo đảm đúng quy định và phù hợp tình hình thực tiễn.

Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, quyết liệt đẩy mạnh công tác phối hợp, phát huy trách nhiệm người đứng đầu của các cấp chính quyền, sở, ban, ngành chuyên môn trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo thẩm quyền đã được phân cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao. Chú trọng rà soát, điều chỉnh, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên danh mục các dự án, nội dung thành phần về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để đầu tư, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả; tránh dàn trải, manh mún và có nguy cơ rủi ro, sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Khẩn trương sửa đổi, bổ sung hoặc trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo cơ chế đặc thù đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và quy định hiện hành; tích cực chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Khẩn trương rà soát, xây dựng Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15, trong đó đánh giá cụ thể các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/6/2024 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Đoàn công tác làm việc với các địa phương trong tháng 7/2024 theo hình thức phù hợp.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia và hoàn thành việc thiết lập Hệ thống giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 20/6/2024. Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Hệ thống quản lý từng chương trình mục tiêu quốc gia và hoàn thành thiết lập liên thông dữ liệu với Hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 6 năm 2024.

Về việc báo cáo Chính phủ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Quy chế làm việc của Chính phủ, Nghị quyết nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo về việc tiếp thu, hoàn thiện tiếp thu, giải trình sự cần thiết, tính cấp bách về việc phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2024 cho các nhiệm vụ, dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác