Thứ hai, 00/00/2023
°

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 07/06/2024 - 12:16:00 | 425 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia”.

Ảnh minh họa.

Sự cần thiết ban hành Quyết định

Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ được Quốc hội, quy định của Nghị định Chính phủ giao trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, việc trình Thủ tướng Chính phủ quy định về thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ đã được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 108/2023/QH15, Chính phủ giao tại các Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

Mục đích xây dựng Quyết định để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ giao; đồng thời, khắc phục nhưng hạn chế còn tồn tại trong quản lý, giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.

Quy định thống nhất nguyên tắc phối hợp trong quản lý, giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia giữa các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương; xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về các chương trình.

Trên cơ sở tổng hợp, rà soát, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và tổng hợp ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Quyết định để trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Dự thảo Quyết định được kết cấu thành 4 Chương, 14 điều, trong đó Chương I về “Quy định chung”, gồm 03 điều (từ Điều 1 đến Điều 3); Chương II về “Thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia”, gồm 04 điều (từ Điều 4 đến Điều 7); Chương III về “Quy trình tạo lập cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia”, gồm 03 điều (từ Điều 9 đến Điều 11); Chương IV về “Tổ chức thực hiện”, gồm 04 Điều (từ Điều 12 đến Điều 15).

Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định

Về phạm vi điều chỉnh của Quyết định, gồm: Thiết lập Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia (được gọi là Hệ thống); Quy trình tạo lập cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về nguyên tắc thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu trên Hệ thống, bao gồm: Thiết lập Hệ thống tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí.

Xây dựng hoặc thiết lập Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin thông suốt vào Hệ thống.

Tạo lập, chia sẻ, khai thác dữ liệu trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và các Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia để thiết lập Hệ thống phải tuân thủ quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và các quy định pháp luật về bảo mật thông tin dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin mạng, giao dịch điện tử.

Xây dựng mẫu biểu, chi tiêu thu thập thông tin dữ liệu báo cáo trên từng hệ thống phải phù hợp với quy định về quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công, pháp luật chuyên ngành (nếu có); bảo đảm rõ ràng, thống nhất, đồng bộ, khả thi, không trùng lặp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong thực hiện chế độ báo cáo.

Thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến trên các hệ thống thông tin thay thế cho hình thức báo cáo bằng văn bản giấy. Dữ liệu báo cáo trên các hệ thống phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời và thống nhất từ địa phương đến trung ương để đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp. Cơ quan đơn vị cấp trên trực thuộc của cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp dữ liệu theo phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc theo địa bàn quản lý.

Về nội dung thiết lập Hệ thống, gồm: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phần cứng, ứng dụng phần mềm nghiệp vụ để thực hiện quy trình cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ, trao đổi, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin tạo lập dữ liệu chung về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trên môi trường mạng.

Xây dựng công cụ để tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và các Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, Hệ thống thông tin quản lý ngân sách nhà nước và kho bạc.

Xây dựng và triển khai các chức năng báo các trực tuyến trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công theo các mẫu biểu được ban hành kèm theo Quyết định này về kết quả xây dựng, ban hành văn bản quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp; lập, phân bổ, giao kế hoạch, sử dụng và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn lực khác và danh mục dự án đầu tư công, danh mục nhiệm vụ; kết quả đánh giá tình hình thực hiện của các chương trình mục tiêu quốc gia tại trung ương và địa phương và các nội dung có liên quan; Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Về nội dung xây dựng Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia để thiết lập Hệ thống, gồm: Xây dựng cấu trúc dữ liệu về các chỉ tiêu đầu vào, chỉ tiêu đầu ra, chỉ số đo lường kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể) của một (01) chương trình mục tiêu quốc gia theo ngành, lĩnh vực, chi tiết đến nội dung, dự án thành phần.

Thiết lập hạ tầng kỹ thuật, phần cứng, ứng dụng phần mềm nghiệp vụ để thu thập, tạo lập, duy trì dữ liệu thông tin quản lý về một (01) chương trình mục tiêu quốc gia theo ngành, lĩnh vực trên môi trường mạng.

Xây dựng công cụ để kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công.

Xây dựng, duy trì các biểu mẫu thu thập, tạo lập thông tin trực tuyến về các chỉ tiêu đầu vào, chỉ tiêu đầu ra, chỉ số đo lường kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể) của một (01) chương trình mục tiêu quốc gia theo ngành, lĩnh vực, chi tiết đến nội dung, dự án thành phần và các nội dung khác theo yêu cầu quản lý.

Xây dựng và triển khai các chức năng báo cáo trực tuyến được ban hành kèm theo Quyết định này trên Hệ thống quản lý chương trình mục tiêu quốc gia về kết quả ban hành văn bản quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; thông báo chỉ tiêu giao mục tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan chủ quản chương trình tại các cấp theo phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực; Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Về nội dung cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trên Hệ thống, gồm: Dữ liệu về giao, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đầu tư công trung hạn, thông báo mức vốn sự nghiệp ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Dữ liệu về lập, giao, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm; Dữ liệu về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về quản lý tài khoản sử dụng trên các hệ thống thông tin được phân cấp như sau: Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định số lượng tài khoản cung cấp theo từng cơ quan, đơn vị và thực hiện cấp tài khoản sử dụng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Chủ chương trình quyết định số lượng tài khoản cung cấp theo từng cơ quan, đơn vị và thực hiện cấp tài khoản sử dụng Hệ thống thông tin quản lý chương trình mục tiêu quốc gia theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Về quy trình tạo lập cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm: quy trình báo cáo trực tuyến về lập, giao, điều chỉnh mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công trung hạn, thông báo mức kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm; mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư vốn, dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hằng năm; quy trình báo cáo tình hình thực hiện các chương trình hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 01 năm, 03 năm, 05 năm và đột xuất.

Nội dung quy định chi tiết quy trình và trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện các khâu báo cáo trực tuyến trên các hệ thống thôn tin tương ứng và thay thế các quy trình lập, giao kế hoạch, dự toán, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

Dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ https://www.mpi.gov.vn để xin ý kiến các tổ chức, cá nhân/.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác