Thứ hai, 00/00/2023
°

Tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh gửi trên Cổng thông tin dịch vụ công thành phố Hồ Chí Minh

Vũ Hồng Nghiệp | 09/01/2024 | 19:00:00 | Đã hoàn thành

Nội dung hỏi đáp

Phản ánh kiến nghị số PAKN.20231031.0090.

Cơ quan chức năng trả lời

Về vấn đề này, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận thấy ngày 16/10/2023 Ông/Bà đã nộp 01 bộ hồ sơ có mã số H29.81-231013-0015, số biên nhận 000.07.64.H29-231016-0052 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Thủ Đức.

Ngày 20/10/2023, hồ sơ này đã được Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Thủ Đức chấp thuận. Trên cơ sở đó, Trung tâm hỗ trợ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã hướng dẫn Ông/Bà liên hệ với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Thủ Đức để được hỗ trợ kiểm tra tình trạng và trả kết quả hồ sơ.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề