Thứ hai, 00/00/2023
°

Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Công ty TNHH Stephen Gould Việt Nam | 08/04/2024 | 19:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Đề nghị hướng dẫn thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư đã chấm dứt hoạt động nhưng tổ thức kinh tế thực hiện dự án tiếp tục hoạt động và không thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau:
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (Điều 41) chỉ quy định việc cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng, không quy định việc cấp lại trong trường hợp dự án đã bị chấm dứt hoạt động.
Do đó, trong trường hợp nhà đầu tư có đề xuất dự án, đề nghị nghiên cứu các quy định về cấp mới Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư tại Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

 

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề