Thứ hai, 00/00/2023
°

Quy định về đấu thầu tại Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Hoàng Đình Sự | 21/05/2024 | 14:00:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Căn cứ Điểm h, Khoản 3, Điều 24; Điểm a, Khoản 4, Điều 35 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Hồ sơ mời thầu phải quy định nội dung về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu có nội dung "Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu";

Tuy nhiên theo các Mẫu Hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều không có nội dung trên.

Việc quy định nội dung theo  Nghị định 24/2024/NĐ-CP gây khó khăn cho Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ dự thầu vì khó xác định được toàn bộ nhân sự của nhà thầu trước đó có vi phạm quy định về đấu thầu hay không. Trường hợp nhà thầu có cam kết nhưng đến khi trúng thầu rồi, cơ quan thanh tra mới phát hiện nhà thầu có nhân sự vi phạm quy định về đấu thầu trước đó sẽ dẫn đến Chủ đầu tư, bên mời thầu, Tổ chuyên gia thực hiện sai quy định.

Rất mong được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận ý kiến, nghiên cứu sửa đổi để thuận lợi cho các chủ thể trong lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định.

Cơ quan chức năng trả lời

Về nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều 24 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định một trong các nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.

Theo hướng dẫn tại Chương I (nội dung về đánh giá E-HSDT) các Mẫu E-HSMT xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn, phi tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải cam kết trong đơn dự thầu đối với các nội dung bao gồm trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Các nội dung này cũng được nêu tại mẫu Đơn dự thầu tại Chương IV các Mẫu E-HSMT./.

Đối với nội dung nêu trong văn bản của Quý Công ty, việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu, chủ đầu tư.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề