Thứ hai, 00/00/2023
°

Trường hợp chỉ định thầu

Ngoc Tu | 21/05/2024 | 09:23:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Công ty TNHH Hoàng Huy hiện nay đang tư vấn để thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có khái toán dưới 500 triệu đồng, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế huyện.

Theo Luật Đấu thầu, điều 23, mục 1, khoản m thì gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn nói trên có được Chỉ định thầu hay không?

1. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

m) Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng trả lời

Về nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu, gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng thuộc trường hợp chỉ định thầu.

Theo đó, gói thầu sử dụng nguồn chi thường xuyên sẽ áp dụng hạn mức chỉ định thầu theo dự toán mua sắm là trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng (đối với gói thầu, nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị mua sắm chịu trách nhiệm quyết định việc mua sắm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình mà không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu, không phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật)./.

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề