Thứ hai, 00/00/2023
°

Thông tin về Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Nguyễn Thị Kim Liên | 31/05/2024 | 09:22:00 | Đã trả lời

Nội dung hỏi đáp

Phản ánh, kiến nghị số PAKN.20240508.0146 về việc tính thời gian hẹn trả kết quả của Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là không bình đẳng.

Cơ quan chức năng trả lời

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 5 Điều 26 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do”.

 

Khoản 2 Điều 147 Bộ luật dân sự quy định thời điểm bắt đầu thời hạn như sau: “Khi thời hạn được xác định bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày đầu tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được xác định”.

Tại khoản 1 và khoản 6 Điều 148 Bộ luật dân sự quy định kết thúc thời hạn như sau: “1. Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn”, “6. Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó”.

Điều 105 Bộ luật Lao động quy định về thời giờ làm việc bình thường, trong đó, khoản 1 quy định như sau: “Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần”.

Tại mẫu Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh qua mạng điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp) có ghi nội dung: “Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận”./.


PAK - Ba Nguyen Thi Kim Lien.pdf

Phản ánh kiến nghị cùng chủ đề