Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang

Nội dung kiến nghị (số 13 tại văn bản số 230/VPCP-QHĐP): Ngày 12/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, cụ thể tại trang 4 Phụ lục số II kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, đã liệt kê địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Hậu Giang để được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm “toàn bộ các huyện và thị xã Ngã Bảy”. Nhưng trước đó, ngày 15/5/2015 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH13 về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ và 04 phường trực thuộc thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, dẫn đến đơn vị thị xã Long Mỹ không nằm trong danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. Nhằm giải quyết vướng mắc, tháo gỡ khó khăn của địa phương, kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung đơn vị thị xã Long Mỹ vào để hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định.

Trả lời:

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 394/BKHĐT-PC trình Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (thay thế Nghị định số 118/2015/NĐ-CP do điều chỉnh địa giới hành chính), trong đó tại Phụ lục III về Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư đã có bổ sung các huyện, thị xã Long Mỹ và thành phố Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang vào danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư