Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng

Nội dung kiến nghị (số 8 tại văn bản số 11038/VPCP-QHĐP): Luật nhà ở năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 (Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) có quy định không thống nhất về thẩm quyền và yêu cầu hồ sơ thực hiện dự án đầu tư. Luật Đầu tư quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định dự án đầu tư nhưng Luật Nhà ở lại quy định Sở Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà ở với quy định hồ sơ khác nhau. Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở quy định tại khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở “Đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật đầu tư. Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ”. Như vậy, quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhà ở giữa Luật Đầu tư và Luật Nhà ở là không phù hợp. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan đưa ra hướng giải quyết vấn đề trên.

Trả lời:

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí không cần thiết trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, Luật Đầu tư năm 2020 đã quy định áp dụng thống nhất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở và đô thị để tránh trùng lặp về thẩm quyền, thủ tục quyết định/chấp thuận đầu tư dự án nhà ở, đô thị theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật nhà ở, đô thị (điểm g khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 32). Hiện nay, Bộ Xây dựng cũng đang trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014, trong đó sửa đổi, bổ sung theo hướng thay thế thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về nhà ở để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật đầu tư.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư