Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên

Nội dung kiến nghị

Đề nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định tại điểm a khoản 3 điều 46 Luật Hợp tác xã năm 2012. Vì trong thực tế, đối với các Hợp tác xã hoạt động đa ngành nghề, việc theo dõi, thống kê “mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên” rất khó thực hiện  nên việc phân phối thu nhập còn lại cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo quy định này là rất khó khăn.

Trả lời:

Thực hiện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 46 Luật Hợp tác xã năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013, theo đó, tỷ lệ cung ứng dịch vụ ra ngoài thành viên được điều chỉnh, cụ thể:

“Tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cam kết cung ứng, tiêu thụ cho thành viên, hợp tác xã thành viên cho khách hàng không phải thành viên do điều lệ hợp tác xã quy định cụ thể nhưng không vượt quá mức quy định sau đây:

a) Không quá 50% tổng giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp.

b) Đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm, tiền lương trả cho người lao động không phải là thành viên với hợp đồng lao động không xác định thời hạn không quá 30% tổng tiền lương của hợp tác xã chi trả cho tất cả người lao động trong hợp tác xã với hợp đồng không xác định thời hạn.”

Trong phạm vi, quyền hạn của mình, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/05/2015 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã và Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trong đó hướng dẫn đầy đủ về cách thức ghi chép sổ sách kế toán và tính toán hạch toán doanh thu của hợp tác xã theo hai loại doanh thu (doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh cho thành viên, hợp tác xã thành viên và doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh cho khách hàng không phải thành viên).           

Trên đây là trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên để trả lời cử tri./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư