Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang

Nội dung kiến nghị số 1

Được sự quan tâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2011, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Sơn Dương lập, trình dự án xây dựng Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư 40,5 tỷ đồng (tại Quyết định số 1814/QĐ-CT ngày 21/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang). Năm 2011, đã được bố trí kinh phí 10,0 tỷ đồng để triển khai thi công giai đoạn 1 (đã hoàn thành năm 2012). Hiện nay, đã hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị thực hiện dự án giai đoạn 2 (xây dựng các hạng mục: Nhà thi đấu; nhà văn hóa; nhà thi đấu ngoài trời,..) nhưng chưa được bố trí kinh phí. Đề nghị bộ, ngành liên quan bố trí kinh phí xây dựng Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương (giai đoạn 2) với số tiền 30,0 tỷ đồng.

Trả lời:

Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương là thiết chế văn hóa trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quản lý. Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, việc đầu tư xây dựng Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương thuộc trách nhiệm của ngân sách địa phương.

Theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, công trình Trung tâm Thanh thiếu nhi cấp huyện (huyện Sơn Dương) không thuộc đối tượng sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương. Do đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ động xem xét, cân đối các nguồn vốn do Tỉnh quản lý để thực hiện công trình, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

Nội dung kiến nghị số 2

Đề nghị sớm bố trí nguồn vốn để thực hiện Đề án theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

Trả lời:

Tại Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho tỉnh Tuyên Quang, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 là 3,542 tỷ đồng; hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 là 10,268 tỷ đồng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang căn cứ nguyên tắc, tiêu chí theo Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ để phân bổ chi tiết cho các dự án phù hợp với đối tượng của các chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và 2086/QĐ-TTg.

 

Nội dung kiến nghị số 3

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật đầu tư năm 2014 về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

“a. Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất”. Theo định nghĩa về dự án đầu tư tại khoản 2 Điều 3 Luật Đầu tư nêu:

“2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định”. Tuy nhiên theo quy định tại Khoản 2, Điều 59 Luật Đất đai quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: “2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định…” Theo các quy định của pháp luật trên thì Luật đất đai quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân do UBND cấp huyện quyết định nhưng theo Luật Đầu tư thì thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của các dự án giao đất, cho thuê đất thuộc UBND tỉnh. Để giúp địa phương chủ động thực hiện chỉ tiêu được giao thu nguồn thu cân đối ngân sách nhà nước từ cho thuê đất các hộ kinh doanh để phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Đề nghị quy định đối với phương án sản xuất kinh doanh (quy mô nhỏ) do các hộ gia đình lập để xin thuê đất (không phải dự án đầu tư theo Luật Đầu tư) thì giao UBND cấp huyện xem xét quyết định chủ trương cho thuê đất.

Trả lời:

Tại dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) kèm theo Tờ trình số 530/TTr-CP ngày 27/10/2019 của Chính phủ, quy định này đã được sửa đổi theo hướng: Bãi bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với hộ gia đình, cá nhân để áp dụng thống nhất điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các đối tượng này theo quy định của Luật Đất đai (khoản 2 Điều 33 dự thảo Luật).          

Trên đây là trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang để trả lời cử tri./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư