Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của B

Kế hoạch số 59/KH-BCSĐ-TTr ngày 20/08/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư