Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An

Nội dung kiến nghị:

Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm mức hỗ trợ, đầu tư nhất là về cơ sở hạ tầng đối với các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo Chương trình 229 của Chính phủ, vì hiện nay cơ sở vật chất, đời sống của các xã thuộc các vùng đồng bào rất khó khăn.

Trả lời:

Để Chính phủ tiếp tục quan tâm mức hỗ trợ, đầu tư nhất là về cơ sở hạ tầng đối với các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, xã an toàn khu theo Chương trình 229 của Chính phủ thì cần phải xây dựng chính sách trong thời gian dài gắn với nguồn lực thực tế để triển khai thực hiện. Trong giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ cho các địa phương triển khai thực hiện, trong đó đã bố trí cho các Chương trình mục tiêu quốc gia (trong đó có Chương trình 135 cơ sở hạ tầng đối với các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, xã an toàn khu theo Chương trình 229 của Chính phủ) đủ theo định mức số vốn đã được Quốc hội thông qua, các chương trình mục tiêu….

Chính phủ cũng đã có chủ trương trình Quốc hội cho phép sử dụng dự phòng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện một số chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn về hỗ trợ nước sạch, hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, hỗ trợ các dân tộc rất ít người... cụ thể như: Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025, Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020...

 Trong giai đoạn 2018 - 2019, thực hiện ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 5868/VPCP-QHĐP ngày 20/6/2018 của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành sẽ phối hợp đánh giá, tổng kết chính sách dân tộc, chính sách đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020, từ đó định hướng, đề xuất các chính trong giai đoạn 2021 - 2025./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư