Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận

Nội dung kiến nghị:

Qua phổ biến tuyên truyền Dự án Luật Đặc khu, nhiều ý kiến, kiến nghị và băn khoăn cho rằng không nên lập các đặc khu vì không cần thiết và sợ ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia, phụ thuộc vào Trung Quốc, qua đó đề nghị Chính phủ cần thận trọng, chặt chẽ, cân nhắc kỹ lưỡng các nội dung để đảm bảo an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trước khi trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tới.

Trả lời:

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, từ đầu năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao và chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng các Đề án bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trong các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (HCKTĐB). Sau khi Luật được ban hành, các Đề án này sẽ được phê duyệt và thực hiện để đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành Luật nhằm đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Các quy định tại dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã được nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng, an ninh. Trong đó, một số nội dung của Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý chặt chẽ hơn như:

(1) Quy hoạch đơn vị HCKTĐB phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và có phương án phân bố không gian cho hoạt động quốc phòng, an ninh.

(2) Thu hẹp đối tượng cá nhân người nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại đơn vị HCKTĐB so với Luật Nhà ở.

(3) Quy định chặt chẽ về quản lý lao động nước ngoài, nhất là lao động phổ thông, trong đó giao Chủ tịch UBND đơn vị HCKTĐB quy định về tiêu chí cụ thể đối với lao động kỹ thuật là người nước ngoài, nhưng không thấp hơn tiêu chí theo quy định của pháp luật hiện hành và tỷ lệ hoặc số lượng tối đa lao động kỹ thuật là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp thuộc đơn vị HCKTĐB  theo ngành, nghề.

(4) Quy định về việc tổ chức và hoạt động của cơ quan quân sự, đơn vị biên phòng, cảnh sát biển, các đơn vị quân đội, cơ quan công an trên địa bàn đơn vị HCKTĐB để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh./.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư